LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG

Nyugvó elektron, Elektroaktív elektron, Gravitron, Foton, Jomaidon, Mezon, Pozitron, Bilon, Jang=Tudon, Jin=Seton, Duton, Egységes elemi részecske=gamma sugárzás

ELIGAZÍTÁS AGYKUTATÁSBAN

TEVÉKENY ORVOSOK

ÉS BIOFIZIKUSOK SZÁMÁRA

 

Az orvosi agykutatásban jellemzően az agytekervények érrendszerében a hemoglobin átalakulásából és az idegsejtek és ideg-hálózatok elektromos működési intenzitásából kiindulva vonnak le következtetéseket különböző működésekre.

A szenzoros érzékelés mindkét agyféltekéhez pályakereszteződéssel beérkezik.

MR vizsgálattal az érintett agytekervényben a véráram fokozódását érzékelik.

EEG vizsgálattal az agykéreg elektromos aktivitását mutatják ki.

Hogy melyik ingerhez melyik agytekervény tartozik az lefedhető az MR és EEG összekapcsolásával. Ezt általában már sikerült tisztázni a kutatások során.

Pl. Az amigdala (mandulamag) összeveti a hagyományos nyelvtanulás során tanult ismerettel az újonnan érkező adatot és az amigdala adja át az elmének a rövid távú memóriatárba tároláshoz az eredményt.

Ezzel ellentétben pl. a hippocampusnak van döntő szerepe azáltal, hogy a bolgár Losanov szuggesztopéd módszerrel tanult idegen nyelvet a hippocampus az elme által a hosszú távú memóriába, az akasha aurába rögzíti, ahol az anyanyelv is tárolódik.

Ha pl. a gyrus cinguli (övtekervény) szerepét tekintjük, ez a személyiséggel és annak viselkedési megnyilvánulásával összefüggő dolgokat ítéli meg.

Az agyi szerkezet tekervényei külsőleg szürke állománnyal, belsőleg fehérállománnyal rendelkeznek.

A kéreg, azaz a szürkeállománynak csak jelfogó és átkapcsoló szerepe van.

Az értelmi működéseket minden esetben a fehérállomány végzi és a fehérállomány minden egyes része kapcsolódik az elmével.

A korlátolt tudományos szemlélet által a parapszichológia tárgykörébe sorolt jeleket, mint pl. más személyek távolról való tudati közléseit, vagy a Teremtőnek a személyhez irányított közléseit az érzékelési aura fogja föl és ezen jeleket is az elme szállítja az agyi szerkezetbe, az ezek értelmezésére kijelölt fehérállományba.

A testek és az aura felépítését a homosapiensnél egy középtengelyre felépítve mondom el.

Legbelül, mint egy bél, egy csatorna szolgál a táplálék befogadására. Ezt körülzárja a fiziológiai test és ezzel – és egymással átfedésben a mentáltest és az asztráltest a kifejlett embernél.

Az ego a léleknek az az egységnyi, vagy 4 egységnyi része, amely elhagyta a lélekhalmazatot és a fogamzást megvalósítva belépett a fiziológiai test létrehozásába.

A védőkapszulában foglal helyet és sajátja a jellem, valamint hordozza a fizikai test életprogramját.

Az étertest pedig, az ego által irányított engedelmes energia-szerkezet. A sokak általi láthatósága miatt, helytelenül testnek nevezték. Helyes az, ha éteri aurának nevezzük.

Középtől kiindulva első auraként kezeljük a szervkivetülési aurával együtt, mert annak belsejében helyezkedik el, de az eltérő felépítése különbözteti meg attól.

Az éteri aura feladata az, hogy a gondolat által ellenőrizetlen életfunkciókat vezérelje a fizikai testben. Amíg az éteri réteg, a vegetatív idegrendszer és a teljes hormonháztartás mirigyrendszerének kivetülése, addig a szervkivetülési aura pedig, a vezérelt funkcionális szervek energia képlete.

Az akaratlagos idegműködések függetlenek az éteri aurától.

Az akarattól független emésztési-mozgási funkciókört az éteri aura vezérli a vegetatív idegek és a hormonok segítségével.

Megemlítem, hogy az érzékszervi és akaratlagos idegrendszeri cselekvő funkciókört az agy irányítja, a hozzá mentál-transzmitteren keresztül csatlakozó elme és az ego felügyelete alatt.

A középtengely körül a mentáltesttel átfedésben, - és azt körülölelően – helyezkedik el a mentális aura réteg.

A mentáltest és a mentális aura-réteg együttesen fogadja magába a Szentlélek erejét, annak

korpuszkuláris és energia összetevőkből lévő sugárzását.

A mentális aura-réteg fogja be a Jin és a Jang energiákat és dolgozza fel és táplálja vele a fizikai testet.

A fizikai test addig él, amíg a mentáltest fejleszteni és táplálni tudja. Amint elgyengül vagy eloszlik a mentáltest, akkor elhal a fizikai test is. Ennek folyamata 4-változósan kutatható a kromoszómák végein található telomerek rövidülésével és elfogyásával.

Ekkor megmarad az egész földi élet során változatlan méretű, de egyéni alakú és nagyságú lélek-kapszula, magába foglalva az elmeanyagból kifejlődött étertestet, amelynek, mintha fejét képezné körülöleli az élettapasztalatok során megnövekedett és fejlődött lelket.

A lélek, mint egy hatalmas molekula, felületén számos akasha lemez adattárral is, anyagi természetű része a létezőnek.

Az akasha aura energia csak évekkel a megszületés után kezd felhalmozódni és a tudati aurával analóg módon a lélektől kifelé növekedve tölti ki a teret, méretétől függő terjedelemben.

A lélek védelmére szolgáló kapszula, amelynek anyaga egységesen pozitron, csak formája és mérete személyenként más és más.

Elhalálozás után az elszámoláshoz a fiziológiai lét értelmét jelentő, fejlett lélek és étertest érkezik a védőburkolatot képező kapszulában, átjárva és körülölelve, az akasha és nála terjedelmesebb tudati aura energia mezőjével.

A fiziológiai élet minden megnyílvánulása ennek az egységnek a kifejlődését hivatott szolgálni.

A mentális, és a fiziológai testtel analóg módon a középtengelyre épül az asztráltest, amely a fiziológiai testből kiszóródó 4-változós és azon kívül, - fejlettségétől függően – 5-, 6-, 7- változós anyagi összetevőkből áll.

 

Az asztráltest a fizikai test tükörképe és minden benyomásának gyűjtő akkumulátora, amelyet a személy a fiziológiai élete során szerzett, vagy amelyek a személyt akaratától függelenül érték, valamint mindannak, ami a személy belső elképzelés – és indulat rendszerében megszületett.

Az asztrális aura energia-mező egy képesség halmaz, amit a génekben anyagba kódolva megtalálhatunk. A fiziológiai testben élőből kiszóródó érzelmi és indulati energia-impulzusokból áll össze.

A tudati aura elvégzi a lélekben elraktározott jövőprogramok és az érzékelési aura-rétegben felfogott jelen energia-hatások, mint információ impulzusok összehasonlítását és az elmébe továbbítását. Visszafelé közvetíti az elme által kibocsátott jeleket a Mindenség egésze, vagy annak kiválasztott pontjai felé. Szerves részét képezi közvetlenül a fiziológiai testen kívül elhelyezkedő rövid-távú memória.

Az Érzékelési aurának anyag-kapcsolata a mentáltest. A mentáltest működteti és gerjeszti az erőnlétet az érzékelési aurában.

Érzelmi aura: a fizikai testhez tartozó energia-mező. Az érzelmi aura tevékeny a fiziológiai test kémiai, elektromos és mágneses folyamatának összehangolásában, valamint a személyek közötti, és a csoportos kapcsolatok alakításában.

Közvetlenül kapcsolódik az érzelmi aura által a környezet 4- és 5-változós jelenségeihez a személy.

Az akasha aura az az energia-mező, amely érzékeli, felfogja és feldolgozza az esemény-folyamatot, amely tovább a lélek akasha-lemezein kerül rögzítésre.

Az ember a lélek. A korpuszkuláris test csak futómű, amire 5145-ször újra és újra szert tesz. Ennek a futóműnek szerkezeti eleme az agy. Az agyban a lélekmag, az Ego effektív elhelyezkedése az agytörzsi tető (tectum) által átölelve a IV. agykamra felső sarkában a két felső testecske között és a tobozmirigy előtt helyezkedik el. Ez a mag egy igen nagy molekulához hasonlítható. Ezen sok millió, ezüstösen csillogó lemezke foglal helyet, ami egyenként is egy kisregénynek megfelelő, lehetséges jövőprogramot tárol a személyre vonatkozóan.

Ez a lélekmag egy kapszulában érkezik a fogamzáshoz. A lélekmagot, mint tojás sárgáját a fehérje, veszi körül az éteranyag, ami az elmének is az anyagszerkezete.

A lélek és az elme szerkezet 7-változós anyag-energia szerkezet. Ennek fogamzáshoz belépése nélkül meddő marad a szeretkezés.

A lélek vezényli továbbiakban az összes életfunkciót, amiből első az elme segítségével a mentáltest kialakítása. Ez a mentáltest 6 – változós anyag-energia szerkezet, aminek rendeltetése a Mindenségből felvenni az éltető Szentlélek energiát, a Jomaidon sugárzást, és szerkezetében ehhez köti a mindenütt jelen lévő Jang energiát, ami 4 elemi egységből álló tetraéder alakú anyagszerkezet.

A kétféle sugárzásból eggyé váló naszcensz nyugalmi elektronok a belső mentáltest meridiánjainak akupontjain belépve az elme konvertáló tevékenységével kapcsolódnak az idegvégződésekhez.

Természetesen minden működéshez azt kell alapvetően tudni, hogy mindenütt az elme közvetítő szerepe van jelen.

Az elme a lélek szerve, amely transzportál, konvertál és transzformál.

A jobb agyféltekéhez kapcsolódik az elme, és az elmére vannak rácsatlakoztatva a memória, az akasha, az érzelem, az érzékelés és a tudat aurái.

A mentális és asztrális auraréteg úgy kapcsolódik az elméhez, hogy annak egy idegdúchoz hasonlítható vezetékrendszere, normatív adatokat vesz fel a mentális aurarétegből, és eredmény jelleggel kialakítja az asztrális auraréteg által az asztrál-testet.

Egy ugyanazon tengelyvonalra rendezett az ember összes teste és aurái. Ha ezek közül eltolódik valamelyik, az zavart fog okozni az ahhoz tartozó funkciós működésben. Ezen eltolódás teremtő tudatilag helyreigazítható.

A rövid távú memóriatár nem közvetlenül, hanem az elmén keresztül kapcsolódik az agyhoz.

A bal agyféltekéhez a fizikális testi, érzékszervek általi érzékelési rendszer csatlakozik.

Ezen kívül ide csatlakoznak a vegetatív működések, az ösztönös cselekedetek, a nemiszervek működése, a szaporodás és terhességi funkció vezérlés, a tanulásnál látott és hallott, érintett tapasztalatok értelmi összerendezése.

Viszont mindezek eredményeként létrejövő impulzusok már, a két agyfél közötti összeköttetésen, azaz a kérgestesten, a jobb agyféltekén, ennek a fehérállományához csatlakozó elmén keresztül jutnak a memóriába.

A memóriatárból elővett adatokat ugyanezen az úton hozza vissza az elme és a bal agyféltekének fehérállományában méri össze az újonnan kapott információval az emberi értelem.

Innen jól látható a jobb és a bal agyfélteke jó kapcsolatának és jó együttműködésének a jelentősége.

A nyúltagy szerepéről is szót ejtve:

a nyúltagy a vegetatív rendszer vezényletét végzi rövid utas, oda-visszaható módon. Önálló működés programja van, ami alá van rendelve az elméhez kapcsolódó tevékenységnek.

A nyúltagynak az elméhez nincs direkt kapcsolata, mindkét agyféltekével kapcsolódik.

A homloklebeny szerepéről szólva:

a homloklebeny elsősorban a létfenntartáshoz szükséges funkcionális tevékenységek vezérlőegysége. A homloklebeny az akarat-megnyílvánulások kisugárzó és felfogó szerve is. Amit 3. szemnek neveznek, az a szerv is a homloklebenyben és a homlok bőrén elhelyezkedő 5-változós szerkezet. Ennek tevékenysége, olyan rezgősugár kibocsátása, ami alkalmas a másik ember felé gondolat közlésre, de gyengébb esetben is arra, hogy megérzi a másiknak őrá irányuló figyelmét.

Ugyanennek megfelelői a tarkó bőrén is megvannak, illetve a tenyérben is. Ezek működése a lélek tanultságától függő.

Az emberi gondolkodás lényeges momentuma az összehasonlítás egy ismert dolog és az újonnan érzékelt dolog között, vagy ismert fogalom és az újonnan közölt fogalom között. A hasonlóságok és az eltérések elemzése.

Ehhez úgy működik az emberi értelem, hogy a közölt, vagy az érzékelt újat az elme, a forrás szerint különböző helyről kapva pl. : akusztikus közlés tartalmi elemeit a bal fül és a bal agyfélteke veszi, de a hangszín elemeit a jobb fül érzékeli jobban és elsődlegesen a jobb agyféltekébe jut az impulzus. A szervi hiányt pótló (sérülés utáni) helyettesítés természetesen ezt átválthatja egy-oldalra is.

Az elme elsősorban hangszín és másodsorban tartalom szerint keres hozzá hasonlót a memóriatárban és ott, a memóriatárnál végzi az összehasonlítást is.

Megállapítja az ismerthez képest a hasonlót és az eltérőt.

Ezeket a megállapításokat, az ismert dolog tárolt definíciójával együtt a bal agyféltekébe továbbítja, - ahol is megtörténik az új dolog értelmezése a hasonlóság és az eltérés szerinti megkülönböztetéssel.

Ezt követő lépésként, a bal agyféltekében megkülönböztetett dolgot a jobb agyféltekében veti össze az elme által a mentáltestből kapott elrendeléssel, az akashából hozott intelligenciával (azaz a régmúlt tapasztalataival); az érzékelési rétegből hozott (Isteni tudatból ráható) utasítással, és az érzelmi rétegből hozott (új dolog, és a régi dolgok által kiváltott) érzelmi reakció impulzussal.

A keletkező eredmény a gondolat, ami a vágy által irányult elhatározást cselekvéssé alakítja.

A vágy: a lélekben tárolt eleve elrendelésből, - amelynek kópiája (mentáltestben és mentális aurarétegben is) tárolódott – és az érzékelési aurarétegben felfogott esetleges utasításból, valamint az érzelmi aurarétegből is rezonanciát keresve gyakran találva, továbbá a vegetatív rendszer kellemes érzet impulzusait a kisagyból összegezve az elme által alkotott és az értelmező agyba juttatott impulzus-halmaz.

A vágynak a valóságteremtő erejét, a gondolatból születő akaratnak az elmében ébredő impulzus-halmaz töltet nagysága, és a személy Teremtője általi elfogadottsága határozza meg.

Az akarat az agy homloklebenyéből kiindulva idegpályákon keresztül fizikai cselekvést - , nyúltagyon keresztül szervi működést válthat ki; homloklebenyen és a 6. csakrán keresztül eredményezhet változást a 4- és 5-változós térszerkezetben; továbbá – tanultságtól függően – tudati rétegen keresztül a 6 – és többváltozós térszerkezetben eredményezhet változást.

Az elhatározás úgy jön létre, hogy az elme az akaratot (elektromos impulzus) az elmében utasítássá (Jege impulzus) konvertálja, majd tovább konvertálja mágneses impulzusként és mellékesen a memóriába is letárolja.

A 7. auraréteg, a tudati réteg őrzi az eszméletét vesztett személyt. Eszméletvesztéskor az elme nem kapcsolódik ki, csak az aggyal szakad meg a kapcsolata, és ezért tesz olyat, amit engrammnak, gyengébb esetben locknak nevez a dianetika, hogy értelmezetlen impulzusokat összefüggéstelen helyre ültet be az akashába, amiket az érzékelési réteg gyűjtött össze, mint domináns impulzusokat a fájdalom jeleivel felerősítve.

Ilyen eszméletvesztéskor a fájdalom jele közvetlenül az idegrendszerből a kisagyon keresztül, tompítás és gátlás nélkül felszöknek az elmébe és normális állapotú agy elektromos impulzusainál erősebb impulzusokat csatolnak az elmében az érzékelt, de összefüggéstelen külső impulzusokhoz.

Ezeket az elme az akashában lévő szabad tárolókba szórja be abszolút esetlegesen elhelyezve.

Az engrammok több életre szólóan tárolódnak, a lockok lazább szerkezetük miatt könnyebben eltávolíthatóak. Csak az erősségüktől függően lesznek ezek engrammok vagy lockok. A berögzülés helye szerinti tárgykörben fognak zavart okozni.

A legjobb kezelésmód a mélyhipnózisban való tisztázás. Az egyszerű auditációval vagy orvosi hipnózissal nem törölhetők.

A tisztítást a sérült felső tudata, a lélekhalmazata tudja elvégezni, ha a gyógyító ehhez felkészült.

Karmikus dinamikus szintjén a gyógyító, a sérültnél magasabb szférába tartozó kell legyen.

Ennek hiányában a Teremtő Istent kérheti csak a gyógyító a beavatkozásra.

Elme kivetítése: úgy történik, hogy az elme a tudati rétegen keresztül a 6-változós térben, a térszerkezet Mindenséget alkotó részéhez csatlakozva felkeresi, letapogatja, értékeli a vizsgált helyszínt és személyt; és becsatolja a jeleket az ismertetett rendszerbe.

Az elmetest vetíti ki a kívánt helyszínre a tudati aurát, az energia-mezőt.

A gyógyítás az akarat-kivetítésén alapul. A 7. auraréteg tart kapcsolatot a felső lélekhalmazattal.

A páciens felső tudati rendszerével. A jobb és bal agyfélteke kontrolláló és értelmi jeleit a 7. auraréteg küldi tovább a felső szférában tartózkodó lélekhalmazathoz.

Az egyensúly-szervek a két agyfélteke és a nyúltagy között, a lélek fölött elhelyezkedő kiértékelő központtal rendelkeznek (thalamus).

Emlékezet: a rövid-távú emlékezet-tára a memóriatár. Ez tárolja az absztrakt módon tanult leckét, verseket, idegen szavakat, stb.

A megtörtént dolgok emlékanyagát, a tapasztalást, a helyszínek képeit és az anyanyelvet, a sokszor hosszú időn át gyakorolt szakmát az akasha tárolja.

A múlt jellemző eseményeinek lefolyását és az azokból összegyűlt tapasztalatokat a tudati aurán keresztül adja át az alsó lélekrésznek a felső lélekhalmazat.

Mindezek működését összehangolja, konvertálja és transzformálja, valamint transzportálja az elme.

Az elme: 7-változós anyag-energia térszerkezet.

A memóriatár és az aurák: energia térszerkezetek, energia-szervek.

A tudás: a megtapasztaltan igazolt információ, ami a memóriába tárolódott.

A tudat: a teljes elme működés, annak minden csatlakozásával együtt.

Tökéletes az agykutatók azon igyekezete, hogy MR és EEG összekapcsolásával kiderítsék, hogy mely gondolatkör mely agyszerkezethez tartozik. Ez a 4-változós fiziológiai test vulgaris működésének ismeretét foglalja magába. De még nagyon messze van az összes agyfunkció ismeretétől.

Erre példa a Pécsi Tudomány Egyetemen PhD-t megvédő Dr Auer Tibor által tartott előadás az Ő és munkacsoportja fMR és EEG összekapcsolásával végzett funkció feltáró kísérletei és tréningekkel forszírozhatósága a különböző agyterületek vonatkozásában.

A teljes emberi szerkezet működésének összefoglalását azért adtam közre, hogy meginduljon a kutatás a komplex összefüggés-rendszer tudományos megértésére. Ennek elengedhetetlen feltétele az, hogy a 4-, 5-, 6-, 7-változós működéseket értelmezni tudja a kutatók agya.

Egyelőre csak a 4-változónak az ismertetésére szorítkozom, mert a többváltozósok szempontrendszerét még az ez-irányúan gyakorlatlan gondolkodású intelligencia nem tudja megérteni.

 

A 4- változó, ami itt és most érvényes a Földön:

1.- A kiterjesztett Mengyelejev táblázat szerinti elemekből felépülő anyagok ismerete.

2.- A kevés közismert és nagyon sok, az emberiség számára ismeretlen energia-fajta megkülönböztetése.

3.- A három térirány szerinti elhelyezkedése a Földnek az Univerzumban.

4.- A nálunk a Földön és csak nálunk érvényes időmúlási sebesség.

 

Minderről bővebben és lazább szerkezetben ismeretet nyújt a LÉT – TUDAT KÖNYV , ami 3. kiadásában már a szükséges javításokkal együtt magyar és angol tükörfordításban megjelent 2010-ben. Az angol fordítás címe: Existence – Consciousness .

A magyar eredeti szöveg változtatás nélkül tartalmazza a földi homosapiens lelkeket teremtő Jehovah Úristen eligazítását a jelen kultúra és még 1000 évig kiterjedően a jövő számára. (Amennyiben az emberi hülyeség és a kozmikus becsapódások időközben le nem törlik az emberiséget teljesen erről a Földről.)

 

Hévíz , 2017. 12. 26. Karácsony másnapján

Sztelek Gábor Pál                           Magony Takács Edit

kutató mérnök                                          orvos

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 56
Tegnapi: 62
Heti: 56
Havi: 1 002
Össz.: 78 198

Látogatottság növelés
Oldal: ELIGAZÍTÁS AGYKUTATÁSBAN TEVÉKENY ORVOSOK ÉS BIOFIZIKUSOK SZÁMÁRA
LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG - © 2008 - 2018 - korpuszkularis-energia.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: grüll antal - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »