LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG

Nyugvó elektron, Elektroaktív elektron, Gravitron, Foton, Jomaidon, Mezon, Pozitron, Bilon, Jang=Tudon, Jin=Seton, Duton, Egységes elemi részecske=gamma sugárzás

 AZ UNIVERZUM TÖRVÉNYE


Tíz Parancsolat Jehova Istentől

(a bibliai ÚRISTENtől):
Nem évül el, amíg ember él a Földön.
Az a konstrukció, ami az ember jellemzője a Földön, alapjában nem fog megváltozni,
ezért ez a szabályozó is érvényben marad.
Ennek mércéjével történik minden életvégi elszámoltatás.


1. Minden teremtményem a Törvényhez igazodjon, amit az Atya lsten rendelt, és én működtetek, aki vagyok és teremtek!


2. Ne gyilkolj és ne rombolj!


3. Ne kényszerítsed egyetlen teremtményemet se olyan cselekedetre, ami számára rossz!


4. Legyen szeretet benned minden létező iránt!


5. Legyen örömére; minden teremtményem az őt szeretőnek akként, ahogyan az mindkettőjüknek tetsző!


6. Tiszteld a szüleidet minden állapotukban!


7. Őrizd meg egészségben a testedet és ne szakítsad meg az életedet!


8. Ne kívánd megszerezni embertársad javait! Alkoss magadnak!


9. Ne tégy hamis tanúságot és ne rágalmazz!


10. Tevékeny életet éljél és törekedj a megismerésre!


Bővebben:


1. Minden teremtményem a Törvényhez igazodjon, amit az Atya lsten rendelt és én működtetek, aki vagyok és teremtek!


Legyen meg benned, teremtményem, az a lelkiismeret, - ami veleszületett adottsága minden embernek, ha el nem hallgattatja önmagában -, és nyitottság akaratom befogadására, amivel vezetem enyéimet. Sokan elzárkóznak gondolatimpulzusaim behatolása ellen, de a Törvény őrajtuk ugyanúgy érvényesül, mint azokon akik nyitott
értelemmel és kereső vággyal fordulnak felém.

Annyi eltérés lesz kettőjük elszámolásában, hogy az, aki óvatlanul sok rosszat tett a fizikai test adta körülmények között, sokkal több törleszteni valóval fog születni legközelebb, mint az, aki lelki csendjében hallva szavamat, helyesen oldja meg az elé táruló feladatokat.


Minden előzmény eredőjeként válik életetek pokollá, vagy mennyországgá. Az ellenem fordulókon is beteljesedik a Törvény.


2. Ne gyilkolj és ne rombolj!


Az Atya lsten sem szünteti meg, akinek már életet adott. Az életet mindig támogatni kell!
Minden élő a Törvény szerint cselekszik, ha elég tudásra tett szert, ha elég tanulságot gyűjtött magába a lélek.
Kizárólag a tudatlan butaság a rossz cselekedetek okozója. Egy jellemzően nagy intelligenciával létező már nem gyilkol és nem rombol.


Úgy tegye dolgát minden teremtményem, hogy azzal ne oltson ki életet, támogassa a segítségre szorulót, a gyengét; és minden rossztól megóvja önmagát és azt, aki őrá bízta magát.


A rád bízottak, a gyengék, tehetetlenek vagy kiszolgáltatottak megkínzása, meggyalázása, - ezáltal struktúráik rombolása - olyan kozmikus bűntett, amely a gyilkolásnál súlyosabb, és sok földi életre pokollá teszi az elkövető jövőjét.
Tartsad tiszteletben az alkotót és az alkotását egyaránt!


3. Ne kényszerítsed egyetlen teremtményemet se olyan cselekedetre, ami számára rossz!


Amit önmagadnak szívesen megtapasztalnál, azt tedd másokkal és ne tedd azt, ami neked sem esne jól.
Legyen minden cselekedeted mérlegelve, mielőtt azt megtennéd, és mérlegeld a napnak végén is azok hatását!


A rád bízottak minden cselekedetéért velük egyetemlegesen, de súlyosabban fogsz felelni.
Szabad akaratoddal úgy válasszál magadnak vezetőt, hogy ő, ha elöljáród lészen és az ő utasítására kell majd cselekedned, ne ütközzél önmagadba!

4. Legyen szeretet benned minden létező iránt!


Minden ember más és más, a lelkek teremtésétől fogva.
Egyformán szeretlek benneteket, a személyiségeteket megkülönböztető módon.
Ekként szeressétek egymást teremtményeim! Mindenek azért teremtettek, hogy létezzenek. Minden létező az Atya lsten Ő – Mindenségének része ugyanúgy, mint létezel te.
Minden létezőnek egyformán joga van élni.
Életed dolgait tedd a Mindenség minden létező részével szinkronban!
Segítsed az élőt szeretettel rávezetve, és nem helyette megoldva az ő feladatát.


5. Legyen örömére minden teremtményem az őt szeretőnek akként, ahogyan az mindkettőjüknek tetsző!


Mindenki azért kapta képességeit, hogy használja azokat. Örömödet leljed a neked szerelemmel önmagát felkínálóban, de akarata ellenére senkit sem birtokolhatsz.
Tehetetlen, vagy kiszolgáltatott teremtményem meggyalázása a legnagyobb vétségek egyike és elszámolás során kozmikus büntetést eredményez, miként a kiszolgáltatottak kínzása.


Állatokkal ne paráználkodj!
Embertársaddal paráznaság az, ami őt megbotránkoztatja, azt ne tedd!
Szülő és gyermeke - továbbá testvérek - és unokatestvérek között a testi közösülést megtiltom, mert annak eredménye mindenben az élet ellen való!
Legyen tudomásodra, hogy emberfajták között vannak genetikailag egymással összeegyez-tethetetlenek is!
Eszerint válasszál társat magadnak!
Párválasztásban egymás tudati kiegészítése, érzelmi együvé tartozás és egymásnak fizikai- testi megfelelőségetek egyaránt legyen meghatározó!

6. Tiszteld szüleidet minden állapotukban!


Akiket lélekként szüleidnek választottál a földi életre, azok milyenségéről tudomásod volt a választáskor.
Semmit sem róhatsz fel nekik, mert a te földi programod megvalósítását segítik ők minden megnyilvánulásukkal.
Amit választottál, az helyes volt, csak a négyváltozós test korlátai között nem tudod ezt átlátni.
Azt a genetikai készséghalmazt, amit tőlük örököltél, fogod nemző párod által módosítva tovább örökíteni utódodnak, aki viszont kettőtöket választott életprogramja megvalósításához.
Azt remélheted gyermekeidtől, amit nagyszüleiknek nyújtottál.


7. Őrizd meg egészségben a testedet és ne szakítsad meg életedet!


Annak, aki sanyargatással vagy túlzott böjtöléssel elrongálja a számára rendelt testet, nem lesz módja elvégezni életprogramját és nem gyűjt a lelke annyi tudást és tapasztalatot, mint az aki a fizikai testét is úgy táplálja, mint lelkét a tanulással és a tanultak kipróbálásával.


Az általad választott utat járd végig. Ez a legnagyobb jó, amit megtehet bármely teremtményem.
Tekintsed a gondjaidra bízott testet úgy, miként a talentumot, amit kamatoztatnod kell!

Aki pedig drogokkal pusztítja egészségét, az úgy jár, miként a hálátlan gyermek, aki apja házát égeti fel.
Az öngyilkosok már az elszámoláskor szembesülnek tettük minden vonzatával és viselik utána, ezek következményeiért járó sorsukat.
Egészségét dobja el az is, aki testét túltáplálva, elveszíti értelmi képességét.
Összhangban tud csak jól fejlődni az ember, ha a négy-, öt-, hat-, (később) többváltozós anyag-energia struktúráját egyaránt táplálja és használja.
Egészséged megőrzéséhez pihenj minden hetedik napon! Ez a nap volt születésed napja.

8. Ne kívánd megszerezni embertársad javait! Alkoss magadnak!


Egyaránt vonatkozik tiltásom másnak személyekkel kapcsolatos birtoklásaira , állatokkal, növényekkel, tárgyi dolgokkal kapcsolatos bárminő eszmei és/vagy anyagi értéket képviselő tulajdonára, legyen bár az munkával, - vagy érdemtelenül ajándékba kapott tulajdona, vagy hozzá tartozója!
Amíg az emberlélek mást nem értékel, mint az anyagi gazdagságot, addig abban része lesz, de abból annyi baja származik, hogy a lélek idővel szabadulni akar a tulajdonlás terheitől, hogy felém fordulva szolgálhasson.
Nyisd meg tudatodat, és értelmedet, hogy vezetni lehessen a másokért élő boldog cselekvésben! Ismerd fel ki az, akinek az anyagi gazdagság az egyetlen öröm, és bánj vele ennek megfelelően, és tudd kinek nyisd meg szerető szívedet, aki a szeretetben gazdag és vállalja mások terheit is!
Tégy mindenkinek javára, és becsüld meg, amit fáradságos munkával alkottak!

Légy elnéző másokkal és szigorú önmagaddal! Tégy mindenkor mindent a békéért és az életért!


9. Ne tégy hamis tanúságot és ne rágalmazz!


A kimondott szó hatásának következményét -, annak minden vonzatával együtt fogja elszenvedni elszámoláskor, és az utána következő életeiben az ember. Még az elhatározások is mérlegelve vannak a számadásnál, ha nem követte tett, akkor is.
Ne legyen ártó hamis állítás, - hamis esküvés, - rágalmazás, - rosszat sugalmazás, - bárkinek alábecsülése, vagy mások előtt rossz beállítása eszköztáradban!


10. Tevékeny életet éljél és törekedj a megismerésre!


Azért teremtettelek, hogy mindent megismerve önmagadat tökéletesítsed a számodra kedvező és lelked fejlettségének megfelelő dolgokban.

Tetteidet mindenkiért cselekedd! Tégy jót, - jól, - jókor és a Mindenség javára úgy, hogy ne várj érte viszonzást.
Szeretettel adj a szükségben lévőknek és ne a szerzésben serénykedjél!
Akit terád bíztak, annak gondját viseljed!
A Mindenség valóságát ismerd meg és tudd megkülönböztetni hamisságoktól.
Nyisd meg tudatodat a Mindenség dolgait összerendező isteni akarat befogadására.

A semmit sem tevés nem sokkal több a nemlétnél.
Az életet a Földön azért kaptad, hogy az embert alkotó lelked mindent megtanuljon és kiteljesedve érkezzen a végítélethez. Csak az az élő, aki befogadni és hasznosítani tudja a Szentlélek áradását, és annyira élő, amennyire ezt a Mindenség javára cselekszi.
Hamis értékek gyűjtésére fordított földi életét jó eredmények nélkül, - és hátrányos következményeket felhalmozóan hozza elszámolásra a lélek.
Megismerés hiányában a következő földi életében sem tudja majd megkülönböztetni a jó és rossz dolgokat, ezért nagyon sok felesleges életet tölthet szenvedéssel.


Tanulni,- megtapasztalni-, fejlődni bocsátottalak ki magamból, ezt várom el tőled.


A számodra, abban az életben elérhető valamely szintig
- tanulj, törekedj a megismerésre!
- vállald fel rád szorulók gondjait!
- tégy a Mindenség működési rendjének megtartásáért!
- tanuld meg a gyógyítást és gyógyítsad a betegeket!
- valóságra tanítsad a tudatlanokat!
- nyitott legyen tudatod az isteni szóra, hogy szolgálhasd az Atya Istent!


Éber legyen értelmed önvizsgálatban és a jelek vizsgálatában, hogy bele ne tévedj a sötétségbe.


A tíz parancsolat, amit ebben a KÖNYV- ben leírattam, minden teremtményemre egyaránt úgy igaz, hogy eszerint kell éljen és cselekedjen. Neveltetésétől és a számára tanított hitvilága téziseitől függetlenül, ennek mércéjével ítélem meg minden elszámolásakor.


A parancsolatok bővebb kifejtését nem annak szó szerinti, - hanem helyi együttélési szokásokat figyelembe véve, értelme szerint érvényesítsétek!


A tíz parancsolat, annak minden szava szerint, az Atya lsten akaratával egyező, és minden általam összerendezett élettérben, birodalmam egészében érvényes.

A 10 parancsolatban felsorolt tevékenységeknek megfelelő karmikus dinamikai szinteket, - mint rezgésállapotot - színekkel jelölve lehet azonosítani:
Előző életében elért rezgésszinttől függetlenül KARMIKUS DINAMIKAI SZINTEN szürkében születik újra a testbe-születő és ezt megtartja a kisgyermekkor végéig. Aki első életét élő, az felnőttkorában is a szürkébe tartozó marad.

Szürke karmikus dinamikai szinten van, mindenki, aki éppen elhagyta a kisgyermekkort. Hat, néha kilenc éves korban következik be. Legtöbb fiatal lélek megtartja ezt egész testi életén keresztül. Ez az állapot a teljes ellátottságot jelenti a földi komfortjavakból.
Ennek megélésére több életen keresztül módot kap a lélek azért, hogy miként az iskolás gyermeknek, másnap is iskolába menni, úgy neki is legyen kedve a következő fizikai testi életbe leszületni. Ezen a
tanultsági fokán a lélek csak a komfort javakat tudja értékelni, de későbbiekben összegyűjtve az intelligenciát, már a talmi csillogás helyett, magasabb rendű örömöktől válhat boldoggá.


Fehér karmikus dinamikai szintre fejlődőnek, - ebben az időszakban (lehet ez több életen keresztül is) mindenki minden gondja- baja a nyakába szakad a sajátja mellé. Ezen a vízválasztón csak úgy tud
átjutni, hogyha a saját nehézségei ellenére vállalja a másokért élést. Ha sikeresen tesz másokért, akkor a saját bajoktól mentesül. Ilyen viszonyok között addig fejlődik a lélek, amíg alkalmas lesz a
továbblépésre.


Kék karmikus dinamikai szintre fejlődött személynek módja nyílik arra, hogy az Univerzum rendjéért cselekvő életet élhessen. Ha ezt sikeresen tette, akkor új feladatok várják.


Zöld karmikus dinamikai szintet elérve az emberben előjönnek a gyógyítási képességek. Tanulással, gyakorlással sokakon segítve, tovább jut fejlődésében.


Bordó karmikus dinamikai szintre érkező tudása már elég a tudatlanok tanításához, de ő is tovább kell tanuljon.


Arany karmikus dinamikai szintet elérőkkel szemben már személyére szóló elvárása van a Teremtőnek.


Kozmikus vétséggel bárki lecsúszhat a fekete karmikus dinamikai szintre. Ezen a szinten minden gond, baj, betegség megtalálja az eltévelyedettet, de ezek a betegségek őérte hatnak. Rendeltetésük,
hogy visszatereljék az elhagyott, program - szerinti életútjára.


Amennyiben gyógyító, fekete karmikus dinamikai szintre süllyedt beteggel találkozik, nem szabad megszüntetnie a betegséget, de kell hogy segítsen az illetőn tanítással és az életútjától eltérésének
feltárásával.)


Ennyi és nincs más.                                    Szt.G.Pál

                                                                        

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 84
Tegnapi: 62
Heti: 84
Havi: 1 030
Össz.: 78 226

Látogatottság növelés
Oldal: AZ UNIVERZUM TÖRVÉNYE: TÍZPARANCSOLAT
LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG - © 2008 - 2018 - korpuszkularis-energia.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: grüll antal - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »