LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG

Nyugvó elektron, Elektroaktív elektron, Gravitron, Foton, Jomaidon, Mezon, Pozitron, Bilon, Jang=Tudon, Jin=Seton, Duton, Egységes elemi részecske=gamma sugárzás


A MINDENSÉG ANYAG-ENERGIA ÉPÍTŐELEMEI

 

Mindenki azt tekinti normál állapotnak, amibe beleszületett. Ezért mi földi emberek az elektront érzékeltük (műszeresen is) a legkisebb építőelemnek, holott ez a leglustább korpuszkuláris egység, ami felépíti a mi „Mindenségünket”.

Lebontva a teljes elektronból ismertetem a felépítő egyenes szerveződést.

Az Atya Isten pedig a gamma egységtől építette föl a Mindenségét. Ezt én is csak a hosszas kommunikáció és megértés során tudtam átlátni.

Úgy kezdtük, mint a régészet. Mentünk egyre mélyebbre a megértésben.

 

A Lét-Tudat Könyvet, mint a jelen kor Bibliáját nem másolom ki magyarázatokkal. Azt végig kell rágni és megemészteni az agyműködéssel.

Jelen vonatkozásban közreadok honlapon egy egyvonalas, megértető rendszerezést, de a Könyvből felfoghatjátok, hogy mennyi variáció létezik.

Csak a Hidrogénnek van már 3 variánsa: 2-es, 4-es és 1-es proton-neutron szerkezetében a Gravitronnal, Jomaidonnal, Mezonnal.

Az élő intelligens lények pedig Nyugvó és Elektroaktív elektron, Gravitron-, foton-, Jomaidon-, Mezon- által képzett protonok és neutronok, valamint elektron felhő alkotta szerkezetből épülnek fel eredetileg.

De léteznek élők mezon-mezon-mezon szerkezeti felépítésből is a hét-változós testükben.

 

Sokan hangoztatták, hogy a mentális fejlődés a magasabb rezgésszámú felé irányul, de egyik előadónak sem volt ezekre rálátása, mert úgy lett teremtve a földi ember, hogy csak a saját rezgésszámára működjenek az érzékszervei. Ugyanígy az érzékszerveket kiterjesztő műszerei.

Ebből adódik az, hogy az itt, nálunk járó idegenek „vendégek” csak akkor válnak érzékelhetővé a földi ember számára, ha intelligenciájuk eredményeként áthelyezik magukat a mi, földi emberi rezgéstartományunkba. Ezt főleg tanítási céllal teszik, mert a mi szerkezetünk a leglassúbb.

Ők nem jobbak, vagy rosszabbak nálunk, csak sokkal öregebbek, ezáltal intelligensebbek.

Különböző mértékben van meg bennük, fajonként eltérően a fajvédelmi reakció.

Különbözőek a kozmikus körülmények otthonukban. Sok esetben csak csekély számú személy menekült meg az otthonukat ért katasztrófából és ezek keresnek új hazát maguknak.

Emlékezzetek a Naprendszer 10. Bolygójának 52000 évvel ezelőtti szétrobbantására.

Ezt követően milyen sokáig kísérleteztek a Földre településsel, de végül feladták, és végül átmentek másik Csillagrendszerbe a 3. Teremtő Fiú teremtményei.

 

Az Atya Úristen amikor már képtelen volt kezelni az egész teremtményét, akkor beérlelt teremtőképes Fiakat évmilliárdos időközökkel. Ők Jele, Jelet, Jolamda (aki már ez ideig átalakulásra érett) és pihenőben van, helyette Jelet ( aki birodalmát viszi tovább), Jelenek, Jelim, Jelenich, Jehovah Teremtő Fiú Istenek.

Mindenki más-más szempontok szerint szervezte birodalmát. Mindenki mást más-más jellegű korpuszkuláris-energia szerkezetet alkotott. Most nem térek ki a Birodalmak különbözőségére, mert nagyon hosszú lenne. El nem tudjátok képzelni mekkora teremtő szempontok szerinti különbségek vannak az egyes Birodalmak Megteremtése között.

Nehéz lesz értelmileg feldolgoznotok, mint azt az egyszerű esetet, amit bemutatott kb. 30 évvel ezelőtt egy lengyel ember a Lengyel Tudományos Akadémia előtt és az Akadémia által kiküldött megfigyelők előtt. Önmagát a 6- és 7- változós szerkezetében testből kiléptetve a másik helyszínen időveszteség nélkül bilokációs testet épített föl magának.

Ő a Pozitronnal alkotott proton-neutron atomszerkezetet építő bilokációs testet felvéve, egy pénzbefizetést elintézett a párizsi postán a megfigyelők szeme láttára. Utána visszatért Lengyelországba, időveszteség nélkül a saját 4- és 5- változós korpuszkuláris-energia testébe.

A lélek visszaköltözött az agynak a négyes agykamra felső sarkába és ez az ember 4 hétig betegeskedett a kimerültségtől, mert nem volt aki felügyelje és energiát töltsön rá, amikor lemerült a lélek által elhagyott test.

 

Ott tartottunk, hogy senki ne kényszerítse embertársát olyanra, amit ő sem szeretne magának! Nahát!

Itt vagyunk a jelenben, ahol az Amerikai Egyesült Államok, a THULE zsidó világuralmi törekvésű társaság által bankilag vezetve rohadt imperialista agresszorként a második Világháború befejezése óta 27. országgal szemben lép fel támadólag. Bombáz és tömegeket gyilkol.

Egyszerűen azért teszi, mert hamis ideológiai indokok és alattomos diverzáns tevékenység által megvezetve népeket-nemzeteket hangol egymás ellen, hogy uralja az egész földi világot.

Megszerezze mindenhonnan az ásványi kincseket.

Megszerezze mindenhonnan a gáz és ásványtermékeket.

Hasznot húz régi fegyverzetének szövetségesei általi elropogtatásából, hogy újra hasznot húzzon az új fegyvergyártásból.

Továbbá hasznot húzzon saját országán belüli extrém összeférhetetlen egyének különleges alakulatokba való szervezéséből és ezáltal az ország belsejének viszonylagos feszültségmentesítéséből.

Továbbá piacot teremtsen az egyszerű emberi vágyakra alapozva a mocskos génmanipulált termékeiknek, meg az azonnal fogyasztható Coca-Colának és Pizzának és egyéb lelket mérgező tömegkommunikációs eszközöknek.

Egyszóval Amerika, ahol a testbe születők szinte mindegyike első néhány életes és intelligencia-mentes, több doktori disszertáció után is csak erre képes. Erőszakos önimádó önmegvalósító népesség.

 

Akik már sok életet leélve Európába, Ázsiába, vagy Ausztráliába születtek, azok már annyi intelligenciát gyűjtöttek össze, hogy nem akarják leigázni a többieket a jelenkori aktualitásban.

Csak ezek a mindössze 5-50 életet élt New Age személyiségek, ezek akarnak mindenki fölé helyezkedni.

 

A hit óriási erő és erkölcsi vezetés. Teljesen mindegy, hogy az a népesség milyen hitvallású. Mindenkit hagyni kell a hitében, mert az Atya Isten akaratával kerül szembe, aki ezt megszegi és erőszakkal térít, vagy fegyverrel gyilkolva akarja rábírni azt a népességet, nemzetet hitvilága megváltoztatására.

 

Lehet az Európától kezdve katolikus, evangélikus, református, zsidó, ősi keresztény Atya Istenhez igazodó ősi magyar, Allahhoz igazodó muzulmán, Nagy Szellemhez igazodó Észak-Amerikai indián, bantu néger, akit nem tudom kihez igazodik, hindu, aki több Istenhez igazodik, akik nekik a katasztrófa időszakban segíttettek, ezek a Fétonról származó Nefilimek voltak. Buddha hívő is lehet. Buddha lelke Jehova Úristen teremtménye volt, de hatalmas elméjével felismerte az Univerzum rendjét és törvényszerűségeit és ezt tanította Indiában és Ceylonon.

Védák, akiknek még Ceylon, Sri Lanka elzárt völgyében élnek maradékaik, mind a Teremtő Tudathoz igazodnak, mert ez alakítja ki a korpuszkuláris-energiából a létező Világot.

 

A korpuszkuláris-energia egységnyi része és egységnyi hatalmas energiája a gamma sugárzásban száguldó anyag-részecske az ő átütő perdülő energiájával, ami minden bonyolultabb szerveződést átüt és roncsol. Ennek a haladási sebessége a Mindenségben 18000 -szerese annak a fénysebességnek, amit állandó értéknek vesz a tanított fizika.

 

 gamma.jpg

A fénynek a sebessége tényleg nem változik a kibocsátótól a beütközésig, csupán a frekvenciája változik aszerint, hogy milyen Univerzumi masszívumok közelében halad el. Ennek megfelelő mértékben változik a pálya görbülete is és a színe is.

Innen kezdve Én: akinek a nagy Á a léleknevem, akit az Atya Isten teremtett, akit 16-od magammal adott segítőként Jehova Úristen mellé a homosapiens megteremtését követően. Ennek a 16-nak egyike volt az a Jézus lélek, akit az Izraelben iskolázott pártus hercegnőbe, Máriába fogantatott teremtő akaratával Jehova Úristen, és akit borzalmasan mocskos módon öltek meg a zsidók a keresztfán.

Halálát követően a kilépett lelkét és mentáltestét édes Úristen, Jehova visszahelyezte a megkínzott fiziológiai testbe.

Asztrálteste ment meglátogatni a tanítványokat és tanította őket, indította el őket.

Jehova Úristen Jézus élő lélekkel rendelkező testét a környéken egy írni-olvasni nem tudó disznópásztornál helyezte el, gyógyította föl Fiát, majd 44 éven keresztül Önmagát testbe manifesztálva kísérte, tanította az egész Föld bejárásával és végül a csontváz angol régészek feltárása alapján Kasmírban fellelhető. Mauzóleumot építettek rá.

Kb 600 évvel később Mohameddel megíratta a Koránt, az emberiség tanítására az Úristen, akivel Allah mindig egyazon véleményen volt. De amíg Jehovah már teremtővé érett, addig Allah csak rombolni tud és ehhez Jehovától teremtett lelkeket.

Majd hamarosan ezután Mani volt az, aki tanította a tudást, Közel-Keleten és Indiában, majd visszatérve közel-keletre földi hatalmasságok erőszakával szemben nem volt hajlandó megtagadni az igazságot, ezért pénzérme nagyságú foltokban húzták le a bőrét, míg belehalt.

 

Édes Úristen Jehova nekem megfogadta, ha még egyszer ilyen gazemberség előfordul a mocskos emberek, hatalmasságok akaratából, akkor kitakarítja az egész emberiséget a Földről. Ennek világos eszközeit megmutatta időnként régen pestis-járványokkal és az utóbbi időben az Ebola járvánnyal. Nagyon jó az emberi igyekezet, hogy az Ebola járvánnyal szemben gyógymódot találjanak. Azok számára, akik jószívűk folytán segíteni mentek a fertőzött területre, de a tömeges gyógyítást sohasem fogják elérni, mert a járvány használata beletartozik az Úristen kompetenciájába.

Az Úristen nem büntet és nem jutalmaz, csak tanít. Az a feleség, aki mondjuk Európában 3 házasságból a válási joggyakorlat folytán minden vagyonából kiforgatta a férjeket, az következő leszületésében szépen élni fog az Arab Világban, ahol megtanulja az alázatot.

Aki kegyetlen hatalomvágyában másokat nyomorba döntött vagy megöletett, az következő életében megy Afrikába nyomorogni. Nincs büntetés, csak tanítás van, mindenki tapasztalja meg annak megfelelőjét is, amit ő elkövetett másokkal szemben. Szolid esetek tömkelege létezik a mindennapokban, aki másokat megrágalmazott pl. az a fekete karmikus szinten születik újra és nem szabad gyógyítani a betegségeiből, maximum mély-hipnózisban feltárni előtte előző életében elkövetett szemétségeit.

Én az Úristen Jahve, Jehovah teremtő akaratával lettem fogantatva Idába, aki töretlenül az ősmagyarság génjeivel rendelkezett.

Minden szavam, amit elmondok, amit leírok, minden gondolatom, amit jóváír az Úristen, Őt szolgálja. Mérnöki tudásommal kutatom az Univerzum felépítését, szerkezetét, az élő élettelentől való különbségét, következőkben elmagyarázom, hogy a szöveteket, sejteket, molekulákat, atomi szerkezeteket felépítő elemek, a mikronika elemei, hogyan épülnek fel az elektronból levezetve a lebontás sorrendjében.

Mert az elektron még 12 gamma korpuszkuláris-részecskéből áll.

elektron.jpg 

Minél több korpuszkuláris-részecske épít föl egy elemet, annál lassabb a mozgása a Mindenségben, ahogy egyre jobban összeszerveződik.

 

Minden tudásom az Atya Istentől és az Ő 6. Teremtő Fiától, Jehova Úristentől származik és kontrollált.

Akárhányszor odamondta az Úristen az adott kérdésemre, a gépként alkalmazott médiumon keresztül, hogy ezt Te már tudod, csak éppen a mélytudatból, az akashából ezeket fel kellett hozni az analitikus, bal-féltekés agyműködésbe, hogy mások számára is kifejthető legyen. Ezért olyan levágottak a válaszok végei a KÖNYV-ben, mert amint az akashából beugrott az analitikus agyba a tudáscsomag, azonnal új kérdést tettem fel a 3 év alatt, mert akkor még nem volt elhatározásom az, hogy ezzel az ismerettel mindenkinek kell rendelkeznie.

 

Tehát induljunk ki a Teremtés sorrendjében az egységes anyagrészecskéből, azaz a gamma sugárzás egységnyi korpuszkulájából.

 gamma.jpg

 

            Teremtés

 Egyváltozós Mindenség-akarat

 • a múló időben – (változó)

 Kétváltozós Mindenség-akarata

 • anyag egységet teremtett (kedvére) .

 • egységnyi energiát ad hozzá az akarattal

 Háromváltozós anyag-energia Térszerkezet                II. világháborúban indult 3                                                                                                           3 német repülőgép sok                                                                                                                 év     múltán szállt le egy 

 • anyagegységek kombinációi                             amerikai reptéren.Másfél            reptéren.                                                                               óra                                                                                                                  óra repülési időt érzékeltek.

 • energiák az anyaghoztartozóan                       Az angol hajóskapitányt                        Angol                                                        több év után mentették ki          

 • az idő múlási sebességének változtathatósága  az óceánból      (teremtő akarattal helyileg is)                        a mentőcsónakjából                                                                                           és egy nap vergődés              mentőcsónakjából                      volt                                                                                                                                                          maradt az emlékezetében.

Négyváltozós anyag-energia Térszerkezet                 Ekkor vált ketté az Atya Isten és                                                                                                     és  a Szentlélek.

(amit Univerzumnak nevez a földi emberiség

de mindez csupán része az Atya Istennek)

 • Mengyejelev táblázatban legtöbb és kívüle kevés megnevezett anyag,

 • kevés ismert és sok számunkra meghatározhatatlan energia,

 • az idő múlási sebessége a Naprendszerünkben,

 • Naprendszerünk helyzete a Kozmoszon belül.

 

Szó szerinti idézet a LÉT-TUDAT-ból:

A kezdetekről ismét az Atya Isten tanítása szól.

    Atyám! Kérlek az atomok felépítését középtől kifelé értesd meg velem!

Nézd a Mengyelejev táblázatot! A deutérium atom felépítésének elképzelése még elfogadható. Középen van a neutron és a proton-, és egy elektron kering, a felhőt alkotva. Az elektronnak minden részecskéje megvan. Mind a hat középen és mind a hat a héján. (síkba terített ábrák)

      Van-e még más benne?      mikronika_deuterium2.jpg

 

 

 

 

 

Más nincs.

 

 

 

 

 Miből áll a neutron?

A neutron áll egy protonból és egy vele összetapadt elektronból.

 Van-e energia mezeje?

A neutronnak nincs energia mezeje.

  Miből áll a proton?

A proton áll egy egyszerű elektronból, egy elektronmagból és több egységes anyagrészecskéből és a hozzá tartozó energiamezőből.

  Mi az egységes anyagrészecske?

Az egységes anyag-részecske az, amiből az Univerzumot felépítettem.

  Honnan van?

Akartam, hogy legyen.

   Az energia mező az egységes anyag körül hozzá tartozó-e, vagy azt külön akartad, hogy legyen?

Az egységes energia egyben én vagyok.

  Az egységes energiából bonyolítottad önmagadat 24 változós szintig?

Igen. Ezt teheti meg a teremtő akarat.

  Az akarat miből van?

Az akarat egy engem elképzelő első.

  Ez a mondat vége?

Igen.

  Az akaratnak nincs eredete?

Nem tudom.

  Hogyan kezdted a teremtést?

Így nehéz ezt meghatározni, de akartam az anyagot. Akartam valamit, amit még nem tudtam mi lesz az.

  Ez az egységes anyagrészecske, ami a későbbeni atomszerkezetet alkotja?

Igen. Mindenkinek az alapanyaga.

  Az egységes anyaghoz milyen energia és hogyan társult?

Az egységes anyaghoz én társultam, mint akarat.

  Most is te vagy minden anyag-egységet körülvevő egységnyi energia mező?

Igen. Ezért vagyok mindenütt és mindenkor. Az egy-változós mindenség egymagában létezett a kezdetek kezdetén. Nem határozható meg az időtartama. Nem jellemző rá semmi azon kívül, hogy létezett. Minden belőlem lett és maradt bennem és maradni fog bennem.

 

Vegyél kezedbe egy osztást tartalmazó lapot és azon bemutatom a kétváltozós Mindenség kialakulását. Az osztás, a lap két egymás melletti oldala szerint, legyen egyenlően. A lap hosszabbik irányát vedd az időnek.

A rövidebb oldalán én állok a bal kezed felőli szélén. A lap bal alsó sarkából indulva építsed fel a következő spirált. A spirálra egyenként felírjuk a változókat, ami szerint önmagamat, amit te Univerzumnak nevezel, felépítettem.

 

 A TEREMTÉS mindenseg_abr_001.jpg

 A kétváltozós Mindenség és annak intelligens, ható energiája:

 • egyik a mindent betöltő energia belőlem. Az egységes energia.

 • a másik az anyag. A későbbi mindent felépítő részecskék, az egységes tovább nem bontható anyag.

 • az intelligens, ható energia: a megértés.

 

        A három, négy, öt és több változós Mindenség, önmaga kialakítását Atyánk nem tartotta célszerűnek a KÖNYV-ben közreadni.

  Mi az energia alapvetően?

Az a szerkezet építő forrás, ami anyaggá tud válni, saját akarati hatása által.

  Mi az anyag?

Az a szerkezeti összetevő, ami a Világot kialakítja.

  Az alapvető energia egynemű-e?

Igen.

  Miként lett sokféle?

Úgy, hogy az anyag elemi része, az építő egysége, egynemű.

  Az mi?

Nevezhetjük egységnek.

  Amit elektronnak nevez a tudomány, az mire oszlik fel tovább?

Az már bonyolult összetétel. Abban megtalálható egy további keringési pályarendszer, amiben magja körül hat részecske kering. Ezek a részecskék együtt egyező tömegűek a maggal. A mag-, és a héjrészecskék egymáshoz energiával kötődnek. Ez az energia az egységnyi teremtő erő. [TE]

  Ellentétes irányultsága van-e a magnak a héjon lévő részecskékkel?

 elektron.jpg Igen. A Teremtő és a Szentlélek szerint polarizálva.

  Más anyag-e a mag, mint a részecskék?

Nem. Csak teremtő akarat általi töltése van a magnak és ezért tartja maga körül a részecskéket a pályákon.

  Ezek a pályák azonos távolságra vannak-e sugárban a magtól?

Igen. A részecskék egymással szöget bezárva, körben járva képezik a héjat.

  ATYÁM! Kérlek elemezd számomra tovább, bontás irányba az elektromosságot és a részecskéket.

Az elektronmag hat egységnyi részecske összetapadva, egy nektek még ismeretlen kötéssel.

                                         Elektronmag. Pozitron

 pozitron2_2.jpeg

Minden ősi írásban fellelhető, hogy ami fönt az lent és ami lent az fent. Ez pontosan annyit jelent, hogy a Mindenség, az Univerzum felépítése koherens teremtői tudat által történik.

A szöveteket, legyenek azok emberi, állati, növényi szövetek protonokból, neutronokból, elektronokból épülő szerkezetek, és azokból felépülő atomok és molekulák és sejtek alkotják.

 

Amit eddig a tudomány ebben a felnövekvő kultúrában nem tudott felfedezni, hogy mi a különbség az élő és az élettelen anyag között, az a következők ismeretében érthetővé válik.

Nahát, hogy ez érthető legyen. Például a Fermiumban 100 proton, 100 neutron körül 100 csonkulatlan elektron kering felhőt alkotva.

Minden csonkulatlan elektron 12 elemi gamma korpuszkuláris részecskéből épül fel és ezért tud nyugton maradni ebben a lelassult állapotában.

Egyébként itt megjegyezzük, hogy az időmérésünk alapja a Földön az elektron perdület-sebessége, pl. a kvarcórák. Az elektronban 6 korpuszkuláris egységből álló mag van. Ezt a 6 mag-anyagegységet a Teremtő Akarat tartja össze. Energia. Körülötte a mag-anyagegységek egységnyi távolságára keringő 6 héj- anyagegység pörög a Teremtő Erő által megtartott gömbhéjon. Ez a nyugalmi elektron szerkezete. Amennyiben ez a nyugalmi elektron a Föld olvadt magmájából is kiáramló,

                                           Gravitrongravitron_2.jpeg

normálisan négyzethálós szerkezetben megjelenő 4 elemi egységet tartalmazó héjszerkezetű csonkult elektron találkozik csonkulatlan elektronnal, akkor protont alkot. Ez nem élő proton. Ugyanígy a kiáramló Gravitron a 4 héjrészecskével a mag körül , ha két csonkulatlan elektronnal alkot egységet, ez a nem élő neutron. Ezen proton-neutron körül csonkulatlan elektron felhőt alkotó keringése által épül fel földi környezetünk. A Mengyelejev táblázat elemei ennek a variált sokszorozódásával épülnek fel.

 

A kezdetekről ismét az Atya Isten tanítása szól:

„Mi az egységes anyagrészecske?

Az egységes-anyagrészecske az, amiből az Univerzumot felépítettem.

Honnan van?

Akartam, hogy legyen.

Az energiamező az egységes anyag körül hozzátartozó-e, vagy azt külön akartad, hogy legyen?

Az egységes energia egyben én vagyok.

Az egységes energiából bonyolítottad Önmagadat 24 változós szintig?

Igen. Ezt teheti meg a teremtő akarat.

Az akarat miből van?

Az akarat egy engem elképzelő első.

Ez a mondat vége?

Igen.

Az akaratnak nincs eredete?

Nem tudom.

Léted kezdete óta sohasem tapasztaltál az általad teremtettek jelein akaratközlésein kívül, máshonnan származó akaratjeleket?

Létezésem egész ideje alatt a magam alkotta Univerzumon kívül semmi más jel nem volt felfogható.

Az időt már Te akartad, hogy legyen?

Az idő volt velem.

Az idő, amiben akarat voltál kezdetben változó volt-e, vagy állandó?

Az idő állandóan múlik, ezáltal változó.

Mi az akarat?

Az akarat energia. Energia időbeli és erősségbeli.

Értsem úgy, hogy az akarat egy inhomogén energia?

Igen.

Hogyan kezdted a teremtést?

Így nehéz ezt meghatározni, de akartam az anyagot. Akartam valamit, amit még nem tudtam mi lesz az.

Ez az egységes anyag-részecske, ami a bonyolultabb atomszerkezetet is alkotja?

Igen, mindennek az anyaga.

Az egységes anyaghoz milyen energia és hogyan társult?

Az egységes anyaghoz én társultam, mint akarat.

Most is Te vagy minden részecskét alkotó egységes anyagot körülvevő egységnyi energiamező?

Igen, ezért vagyok ott mindenütt és mindenkor. Az egy-változós Mindenség egymagában létezett a kezdetek kezdetén. Nem határozható meg az időtartama. Nem jellemző rá semmi azon kívül, hogy létezett. Minden belőlem lett és maradt bennem és maradni fog bennem.

Mi az energia alapvetően?

Az a szerkezetet építő forrás, ami anyaggá tud válni saját akarati hatása által.

Mi az anyag?

Az a szerkezeti összetevő, ami a Világot kialakítja.

Az alapvető energia egynemű-e?

Igen.

Az alapvető anyag egynemű-e?

Igen.

Miként jönnek létre az energia jellemző elkülöníthető megjelenési formái?

Úgy, hogy az energia az anyaggal kölcsönhatásban tud sokféle variációt létrehozni.

Az anyag eredetileg egynemű-e?

Igen.

Miként lett sokféle?

Úgy, hogy az anyag elemi része, az építő egysége egynemű.

Az mi?

Nevezhetjük egységnek.

Amit elektronnak nevez a tudomány, az mire oszlik fel tovább?

Az már bonyolult összetétel. Abban megtalálható egy további keringési pályarendszer, amiben magja körül 6 részecske kering. Ezek a részecskék együtt egyező tömegűek a maggal. A mag-, és a héjrészecskék egymáshoz energiával kötődnek. Ez az energia az egységnyi teremtő erő. [TE]

Ellentétes irányultsága van-e a magnak a héján lévő részecskékkel?

Igen. A teremtő és a szentlélek szerint polarizálva.

Más anyag-e a mag,, mint a részecskék?

Nem. Csak teremtő akarat általi töltése van a magnak és ezért tartja maga körül a részecskéket a pályákon.

Ezek a pályák azonos távolságra vannak-e sugárban a magtól?

Igen. A részecskék egymással szöget bezárva képezik a héjat.” 

Mindenki azt tekinti normál állapotának, amibe beleszületett. Ezért mi földi emberek az elektront érzékeltük (műszeresen is) a legkisebb építőelemnek, holott ez a leglustább korpuszkuláris egység, ami felépíti a mi „Mindenségünket”.

Lebontva a teljes elektronból ismertetem a Mindenség egyenes szerveződését.

Az ATYA ISTEN a gamma egységből építette fel a Mindenségét.

Ezt viszont én is csak a hosszas kommunikáció és megértés során tudtam átlátni.

Úgy kezdtük, mint a régészet. Mentünk egyre mélyebbre a megértésben.

 

A LÉT-TUDAT Könyvet, mint a jelen kor Bibliáját nem másolom ki magyarázatokkal. Azt végig kell rágni és megemészteni agyilag. Jelen vonatkozásban közreadok a honlapon egy egyvonalas megértető rendszerezést, de a Könyvből felfoghatjátok, hogy mennyi variáció létezik. (Csak a hidrogénnek van már 3 variánsa: 2-es, 4-es és 1-es proton-neutron szerkezettel aszerint, hogy Gravitron-, Jomaidon-, vagy Mezon a forgásközpont.

Az élő, intelligens lények pedig nyugvó és elektroaktív elektron-, gravitron-, foton-, jomaidon-, mezon-által képezett protonok és neutronok, valamint elektron felhő alkotta szerkezetből épülnek föl eredetileg.

De léteznek élők mezon-mezon-mezon szerkezeti felépítésből is. De ezek 7-változós szerkezetűek.

Ami koherens a teremtésben, az az, hogy proton-neutron és szabad elektron felhő alkotja az atomokat. Az atomok a molekulákat és a molekulák a szövetek sejtjeit, legalábbis a 4-változós anyag-energia szerkezetben.

Ennek figyelembe vételével is egyenes ágon legalább 5 test-felépítési variáció létezik a Mindenségben.

Érthető, hogy nem látod, nem hallod a vendégek ittlétét, pedig mindig voltak és lesznek. A Mindenségben koherens a proton-neutron-szabad elektron variáció.

Tehát az anyag-energia építkezés minden Teremtőnek szabad játéka.

Ezért nem látjátok a Földünkre látogató, de magasabb rezgésszámú, magasabb sebességgel közlekedő vendégeket, csak akkor, ha ők lelassulva a mi rendszerünkre meg akarják mutatni magukat.

 

Sokan hangoztatták, hogy a mentális fejlődés a magasabb rezgésszámú felé irányul, de egyik előadónak sem volt ezekre rálátása, mert úgy lett teremtve a földi ember, hogy csak a saját rezgésszámára működjenek érzékszervei. Ugyanígy az érzékszerveket kiterjesztő mérő műszerei. Ebből adódik az, hogy az itt, nálunk járó idegenek „vendégek” csak akkor válnak érzékelhetővé a földi ember számára, ha intelligenciájuk eredményeként áthelyezik magukat a mi földi emberi rezgéstartományunkba. Ezt főleg tanítási céllal teszik.

 

Ők nem jobbak, vagy rosszabbak nálunk, csak sokkal öregebbek, ezáltal intelligensebbek. Különböző mértékben van meg bennük, fajonként eltérően a fajvédelmi reakció. Különbözőek a kozmikus körülmények otthonukban. Sok esetben csak csekély számú személy menekült meg az otthonukat ért katasztrófából és ezek keresnek új hazát maguknak.

Emlékezzetek a Naprendszer 10. bolygójának 52 000 évvel ezelőtti szétrobbanására!

Ezt követően milyen sokáig kísérleteztek a Földre településsel és végül feladták és elmentek egy másik Csillagrendszerbe az 5. Teremtő Fiú teremtményei.

 

Térjünk vissza az alapokhoz, a teremtéshez.

Visszatérünk a Mindenség szerkezetére, de abból az irányból, ahonnan a most született ember fel tudja fogni. Ebben a szerkezetben gamma, duton, Jin, Jang, bilon, pozitron, mezon, Jomaidon, foton, gravitron, elektroaktív elektron, teljes elektron szerkezetek nyüzsögnek a buta ember számára űrnek nevezett térben.

Ezek a szerkezetek korpuszkuláris és energetikai vonatkozásban rendszeresen ütköznek egymással és ebből a legkülönfélébb változatok léteznek következményként. Például a lezuhant UFO a Földön fel nem lelhető fémes anyag- szerkezete, amin rágódott a hadsereg tudós gárdája.

A Mindenségben ezekből az ütközésekből jönnek létre a csomósodások és a masszívumok.

Ebből adódik az is, hogy a Földnek egyes pontjain érzékelünk olyan kozmikus sugárhatásokat, amit kizárólag az erre már érzékeny, hatalmas intelligenciával rendelkezők érzékelnek.

 

A nagy bumm: „az ősrobbanás” abszolút téves elképzelés.

A valós ismeretek hozzájutásához képtelen „tudósok” egyetlen lehetősége volt feltételezni valamit, ami már volt és ami tovább osztódhat.

Nem kaptak képet arról, hogy ami már volt, és az miből lett.

Nem rovom fel hibájukként, hogy a köztes állapotból indulnak el, csak az hazugság, hogy ez a kezdet.

Kezdetekben volt egy akarat, ami még nem tudta azt, hogy mit akar, de akart valamit és feszült.

Ebből az akaratból született az első gamma korpuszkula, ami a mi mércénkkel mérve 18000 „c” értékkel mozgásképes.

Ebből az elemi részecskéből építette föl a most általunk az Atya Istennek tisztelt akarat ezt a kozmoszt.

Amikor már nem tudta akaratával uralni az általa teremtett egész anyag-energia Mindenséget, akkor létrehozott „számunkra évmilliárdosnak nevezhető időkülönbségekkel” teremtőképes Fiakat, akik a teremtést tovább bonyolították.

Ennek eredményeként jött létre a Mindenségben a legbonyolultabb intelligens élővilág, amit későbbiekben a földi is megtapasztalt.

Nincs olyan, hogy a semmiből van egy hatalmas nagy bumm és kész. Ez egy nagy ökörség, ami a tudatlanságukat támasztja alá azoknak, akik ezt állítják.

A jelenlegi állapotot hiszik ezek a tudósok az alapnak. Mert mindenki onnan indul ki, amikor született. Az számára a norma.

 

Fizikai ismereteinkkel tartunk már ott, hogy egy foton, ami korpuszkuláris részecske, repülési irányában eltávolodik attól a masszívumtól, ami az útjába kerül és a mi befogadóképes optikai rendszerünkben ezért nagyobbnak mutatja azt a csillagot, amiből kiindult. Viszont egy másik foton, ami ugyanabból a csillagból indul ki, irányában belekerül egy „fekete lyukba”, ami elnyeli. Ettől kezdve egyértelműen látható belőle, a mi földi egyszerű mérőeszközünk semmisségét bizonyítóan, hogy vannak „szétfeszítő” és vannak „összehúzó” masszívumok.

 

Sok lélek éli meg a tigris, bivaly, kígyó, kutya, patkány, disznó, ló, majom stb. évében születettek számára elrendelt készséghalmaz szerinti életet ahhoz, hogy testi életében a körülményekből tapasztalva jellemének továbbfejlődése gyakorlatával tanulni tudjon. A jellem a kibocsátott lélek abszolút jellemzője. Ezzel bocsátja útjára az automatikus visszaszületésekbe a Teremtője. Csak akkor, ha már fölfejlődött és egy magas intelligencia szintet összegyűjtött, akkor válogatja meg számára a születési időpontot, de még akkor sem ad genetikát.

A magasan fejlett személy számára a genetikát később is bármikor módosíthatja, pl. a géneken a telomerek meghosszabbításával.

 

Térjünk vissza az alapokhoz, a teremtéshez. Visszatérünk az Univerzum szerkezetére. Ekkor az Atya Úristen helyreigazított: „Ahogy Univerzumnak nevezed, akkor ezen, a Fiaim és teremtményeik nélküli, és részemet képező, még általatok élettelennek nevezett térszerkezetet értjük ezen. Minden együtt a Mindenség az, ami Én vagyok.”

 

Most részletezem a Mindenséget felépítő építőelemeket, amelyeknek számtalan variációját hozták már létre a Teremtők, vagy fogják még létrehozni a Teremtők.

 

A LÉT-TUDAT Könyv-ben Atyánk külön címek alatt foglalkozik az elektromossággal, az elektroaktív elektronokkal. A gravitációval, a gravitronokkal. A mágnességgel. A hidegfúzióval begyűjthető elektropajzzsal. A fénnyel és annak különböző megjelenési formáival és az élő szervezeteket (embert, állatot) tápláló jomaidonnal, valamint a lélek szerkezeti felépítésével. Valamint a pozitron, bilon, tudon, seton, duton és gamma korpuszkuláris sugárzásokkal.

 

A korpuszkuláris sugárzások haladási sebességével a részecskék, azaz a csonkult elektronok:

Nyugvó elektron

 (csak a helyi gerjedtségtől függő perdülettel rendelkezik, sebessége nincs)

 

 

 elektron.jpg

 

 

0 „c”

 

 

0

Elektroaktív elektron

(A feszültség irányába halad a légköri jelenségekben és az emberi gyakorlatban)

proton-neutron építésnek is eszköze

 mikronika_ea_elektron_2.jpeg

 

 

½ „c”

 

 

szétfeszítő

Gravitron

(Elektromos műszerekkel érthetően nem mérhető)

Földből is, Kozmoszból is sugárzik. Kötést hoz létre nyugvó elektronnal élettelen tárgyak esetében

 gravitron_2.jpeg

 

 

2/3 „c”

 

 

összehúzó

Foton

Rezgésszáma a 3 héjrészecske eltolódása szerint más és más, ezért a színe is változik, ha a rezgésszámot külső körülmény is befolyásolja. Fénylények proton-neutronjának építőeleme

 foton_2.jpeg

 

 

1 „c”

 

 

szétfeszítő,

taszító

Jomaidon

( A Kozmosz közepéből a Szentlélektől a mindent, állatot, embert éltető)

Kötést alkot elektronnal proton-neutron képzésben az élő testben. A meridiánokban áramló közeg

 jomaidon_2.jpeg

 

 

14 „c”

 

 

összehúzó

Mezon

A legstabilabb kötést hozza létre az elektronnal protonként és neutronként. Földi technikával nem bontható.

A földi ember egészségére káros sugárzás

 mezon_2.jpeg

 

 

72 „c”

 

 

szétfeszítő,

taszító

Pozitron ( alfa sugár)

A földi ember egészségre káros sugárzás

Az energia/anyag reverzió és a levitáció eszköze

 pozitron2_2.jpeg

 

 

310 „c”

 

 

összehúzó

Bilon

A bilokációs test anyaga. Ha a Teremtő Önmagának részét testbe manifesztálja, annak anyaga

 bilon_2.jpeg

 

 

470 „c”

 

 

szétfeszítő

Tudon (Jang)

A tudatműködés által kibocsátott energia/anyag sugár

A Tudon az elektront képező Jang energia a Teremtő Akarat hatására Jomaidonnal fúzionál elektronná

 jangtudon_2.jpeg

 

 

508 „c”

 

 

összehúzó

Seton (Jin)

Csillagok, Napok kezelhetetlen hasadóanyaga

Az Úristen ezzel az energiával küld információt teremtményeinek

 jin_2.jpeg

 

 

582 „c”

 

 

szétfeszítő

Duton ß sugár

A Teremtő Fiú Istenek anyag-energia részegysége. Atomrobbantásnál is keletkezik és a gamma sugárszennyezettségnél rövidebb, de huzamos ideig fennmaradó.

 duton_2.jpeg

 

660 „c”

 

 

Gamma korpuszkula

Anyag-energia egység. Mindent ebből épített fel az Atya Isten és később részben Teremtő Fiai által

 

      .

 

18000 „c”

 

 

Ebben a szerkezetben gamma, duton, Jin, Jang, bilon, pozitron, mezon, jomaidon, foton, gravitron, elektroaktív elektron, teljes elektron szerkezetek nyüzsögnek a buta ember számára űrnek nevezett térben.

Ezek a szerkezetek korpuszkuláris és energetikai vonatkozásban rendszeresen ütköznek egymással. És ebből a legkülönfélébb változatok léteznek következményként.

Ebből az ütközésekből jönnek létre a csomósodások és a masszívumok.

Természetesen állandóan létezik részecske morzsolódás a már kialakult masszívumok belsejében is, a rétegek forgási sebességkülönbsége által, pl. a Föld belsejében is, a szilárd belső kéreg határán, amiből adódik a Curry sugárzás, ami a tájéknak a kristályos kőzetszerkezetén átjutva határozott korpuszkuláris sugárhálót alkot.

Ez a korpuszkuláris sugárháló ÉK-DNY irányultságú és nehezen fér bele egy kétszemélyes ágy. Viszont ez a korpuszkuláris-sugárháló kb egy óra és 10 percenként meglódul és mint az olló záródik É-ról D felé. Itt Európa területén az alföldeken ez érzékelhetőbb, ezért alakult ki a régi népességben a fertályóra meghatározás.

 

Közlök néhány anyag-energia variációt, amit módom volt megismerni.

Pl. az 5-változós anyagban nincsen egyensúlyi elektron, ami van a 4-változósban.

 

Az 5-változós atomszerkezetből áll a mentáltest, az asztráltest, az étertest egy részének anyaga. Fejletlenebb személyeknél az asztráltestben több a gravitron, vagy elektroaktív elektron a proton és a neutron felépítésében.

Ábra: 2 jomaidon közott egy mezon: Ez az ötváltozós anyag-test neutronja az ÉLŐ emberi szevezetben.

 jomaidon_2.jpegmezon_2.jpegjomaidon_2.jpeg

Jomaidon-, foton-, Gravitron-, Elektroaktív elektron központú Proton és Neutron mind a négyváltozós anyagszerkezet alkotója az ÉLŐ emberben.

 Hétváltozós anyag-energia az élő pozitron sugár: pozitron2_2.jpeg

A lélekben utazáskor ez a „szalag” köti össze a lelket az időlegesen elhagyott testtel.

Pozitron védőkapszula védi a fogamzáshoz érkező lelket.

A nyolcváltozós anyag-energia szerkezetben a gamma részecske sűrűbb és lazább szerkezete jellemző.

Minden további térstruktúrában a gamma részecske változó sűrűsége az anyag.

A fentiek ismeretében visszatérve a teremtésnek a hogyanjához, senki nem tudott még meg nem lévő szétrobbantásával Világot alkotni. Ekkora baromságot csak az egzisztenciájukat megalapozni akaró tudósok tudtak kitalálni.

Minden alapjaiból lett felépítve a gamma korpuszkuláris részecskéből a Teremtő Tudat által. Minden erre vonatkozó részletet keressetek a LÉT-TUDAT Könyvben.

 

Nem kívánom a Könyvet, amit minden anyagi erőforrásom felhasználásommal kinyomtattam, a honlapon duplikálni. Bőven kapható a megadott címeken. Aki gondolkodik és mesék helyett keresi az igaz valóságot, s nem csak állati szinten él, hogy evés, alvás, ivás, szeretkezés, esetleg még a munka, az mindent megtalál benne, ami a Kozmosz teljességével megismerteti.

 

Budapest, 2017. 06. 28.                                      Sztelek Gábor Pál

                                                                                kutató mérnök

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 82
Tegnapi: 62
Heti: 82
Havi: 1 028
Össz.: 78 224

Látogatottság növelés
Oldal: A MINDENSÉG ANYAG-ENERGIA ÉPÍTŐELEMEI
LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG - © 2008 - 2018 - korpuszkularis-energia.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: grüll antal - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »