LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG

Nyugvó elektron, Elektroaktív elektron, Gravitron, Foton, Jomaidon, Mezon, Pozitron, Bilon, Jang=Tudon, Jin=Seton, Duton, Egységes elemi részecske=gamma sugárzás

A LÉT-TUDAT FOGALMAINAK JELENTÉSE 

2. rész

MEGHATÁROZÁSOK

HOMO-LUDENS: Jehova Teremtő Fiú Isten „vizsgamunkája”, kettő képességhalmazzal kevesebb a későbbi homo-sapiensnél. Azaz a periférikus automatikájából hiányzik az akasha és a tudati tevékenység.

Csak 5 rétegű aurával rendelkeznek. Maradékaik a Dél-tengeri szigetvilág őslakói, az amazonasi indián törzsek, északi eszkimók, az indiai és európai cigányság vándorló törzsei. Nem integrálhatók a fogyasztói társadalomba annak értékítéletei szerint. Átalakulásuk csak többszöri homo-sapienssel történő vegyesházassággal valósul meg.

HOMO-SAPIENS: 7 aura réteggel, azaz 7 képességhalmazzal élő népesség, amelynek felelősségteljesen kellene viselkedni egymás és környezete iránt a földi élettér megóvása érdekében.

HOLT LÉLEK: kábítószer fogyasztásával az élő lélek testben volt része is odavész. Ezzel teljes életet vesztett, nem hozott fejlődést és tisztán vesztesége a lélekhalmazatnak. Hátrányosan befolyásolja a következő élete programját is. Még fizikai testi életükben eloszlik az érzékelési aurájuk. Hulladék lesz életük eredménye.

IDA: felszálló főnádi, az asztráltest szerkezeti eleme. Lehűtő, lassító, fizikai és szellemi hatásában is a Hold járásához kapcsolódó.

 IDŐ: az anyag öregedési sebessége. A dolgok és történések egymásutánisága. Az Univerzum különböző területein a nagy masszívumok közelében különböző a múlási sebessége. Ez mindenütt az elektron perdületi sebességtől függő.

IDŐTÉNYEZŐ: a 8. aura az időtényezőt beállító. Ennek működésével az egész személynek a működési sebességét lehet beszabályozni. Ezt a Teremtő teszi, amikor a lelket Önmagából kibocsátja, a jellemmel azonos módon az akasha lemezeken rögzül az időtényező.

Kellően nagy gyakorlattal Önmagát magasabb változószámú térszerkezetté konvertálva, valamint a környezetében lévő és nem élő anyagot is ugyanolyan mértékben konvertálva, kozmikus vagy intergalaktikus utazási sebességet tud megvalósítani a fejlett személy. Távolabbi életterekből űrhajóikkal így érkeznek hozzátok a látogatók.

INTELLIGENCIA: az a problémamegoldó készség, ami a sok megélt élet tapasztalataiból a lélek összegyűlt tudását, az akasha tárból, a tudati aura rétegen keresztül az Univerzumi Közös Tudattal az elme által összevetve és az értelmező agyban megjelenítve felhasználhatóvá teszi az egyén számára. Hosszútávú memoriter.

JANG: energia: egy meghatározó energia-áram, amely az egész Mindenségben egységesen létező, az Atya Istentől származó és 4 elemi részből álló anyagsugárzás.

A Jangnak szétáradása már a Fiú Istenek akaratától függő sűrűségű. A teremtmények ezt is az 1.- 7.csakrán keresztül beszívják és a Jomaidon energiával egyesítik a mentáltestben. Ennek anyag-alkotó és életerőt adó szerepe egészen meghatározó a személy szempontjából. A Jang megtölti a Jomaidon hiányzó héjelemeit és óriási erőt szabadít fel (ezáltal a 6 magelem körül 2 + 4, azaz 6 héjrészecske lesz ismét). Ez az erő az, amivel az ember és állat elmozdulhat a helyzetéből. A Jang a csakrákon bejutva elegyedik a mentáltest meridiánjait rugalmasan kitöltő Jomaidonnal és az akupontokon keresztül lép be a fizikai test extracelluláris rendszerébe teljes elektronként és a felszabaduló erő pedig minden test mozgását tudja fedezni.

JIN: a Teremtő Istentől a teremtmény irányába szálló anyagi részecskék áradása. Ezek az egyenként 3 magelemből álló olyan részecskék, amelyek együtt maradását a Teremtő akarta és azt a közlést tartalmazzák, amivel a legjobban működhet a teremtmény. Ezek a legalsó és a legfelső csakra között bárhol beléphetnek.

A csakrákból a mentáltestet elöl és hátul középen kettéosztó Ren és Du meridiánokba jutva a Jin utasítások irányítják a környezetből felvett egyes elemek egymással fúzióját és a testi sejtekbe beépülését és az erő átadását. Ez a folyamat legnagyobb mértékben és a vérhez kapcsolódó, valamint a nyirokáramláshoz.

A jin sugárzás úgy érthető, miként a programcsomagok, információhordozó jelhalmazok.

Szerkezetileg 3-3 anyagrészecskét jelként tartalmazó, digitálisan kódolt információ, amely a Ren és Du tárolókban gyűlik. Innen vezényli és katalizálja a jomaidon-jang fúziót és akupontokon át haladva a fizikai testbe a kialakult teljes elektronnal és a gravitronnal a protont és neutront alkotó szintézisét, valamint a mitokondriumok működését az asszimilációs és disszimilációs folyamatban.

JHVH- JAHVE – JEHOVA: a 6. a legfiatalabb Teremtő Fiú Isten. A földi ember és sok más helyszínén az Univerzumban a teremtett ember megalkotója. Itt Ő a meghatározó és az elszámoltató.

JELE: az 1. Teremtő Fiú Isten. Csillagokat, Napokat, Bolygókat, Holdakat, mindenfajta égitestet, porfelhőket, gázfelhőket, fekete lyukakat teremtett és mindennek mozgását és elrendezését irányítja.

JELENEK: a 3. Teremtő Fiú Isten. A Földre homo-pitecus és más ősember típusokat is teremtett, pl. a cro-magnoni embert is, madarakat, hüllőket, rovarvilágot.

JELENICH: 5. Teremtő Fiú Isten. Húsevő tengeri állatokat (kardszárnyú delfint, cápát, murénát, stb.) a szárazföld teljes állatvilágát teremtette. Teremtett emberlényeket, pl. Nap körüli 10. Bolygóra, a Földre neandervölgyit. Teremtett Jetit, de nem a Földre.

JELIM: 4. Teremtő Fiú Isten. Növényvilágot a Földre is, növényevő tengeri állatokat, cápákat is, bálnák minden fajtáját teremtett. A szárazföldre 4 m magas emberlényeket teremtett, amikor még Jehova sokáig nem volt teremtőképes.

JÉZUS: az Atya Úr Isten által teremtett lélek, akit középhez közeli lélekidős korában adott segítségül Teremtő Jehova Úristennek a homo-sapiens megteremtését követően. Legutóbbi életében ezt a lelket fogantatta a Párthus hercegnőbe, Máriába teremtő akaratával Jehova Úristen, és a belé alkotott genetikai tökéletességet akarta gyermekeivel, unokáival továbbszaporítani a földi népességben. Jézus lélek a mindenkinél nagyobb szeretet és emiatt eltért Jehova Úristen akaratától.

JEGE: Jomaidonokból álló korpuszkuláris energia. Építőelemei a 6 magrészecske körül keringő 2 héjrészecske. Az a feladata, hogy a lélekből ki és befelé továbbítsa a lét során a felfogott információkat.

Átdolgozza az információkat az elmén keresztül a tudati aura rétegig. A testéből ideiglenesen távozó lelket Jegéből álló ezüstfonal köti össze az itt maradó testtel.

JOMAIDON A SZENTLÉLEK ENERGIASUGÁRZÁSA: az éltető. 6 elemi anyagrészecskéből álló mag körül keringő két héjrészecske, amit a Szentlélek bocsát ki magából minden élő ember és állat számára éltető energiaként.

A 6 elemi részecskéből álló mag körül keringő két héjrészecske keringése a perdület képzetét kelti és longitudinális meg transzverzális rezgésként érzékelhető a fizikában.

A Jomaidont, a Szent Lélek energia-sugárzását az ember a korona csakrán keresztül fogja fel. Az első legfontosabb, hogy a Jomaidon elég legyen az emberben. Ennek áramlása akadálytalanul folyjék. Kezdete a fejben induló gyomor meridián és végpontja nincs, mert ide visszakering, amit nem használt el a mentáltest. Addig kering, amíg el nem fogy a kiegészítés a Janggal fúzió során. Az akupontokon a kiegészülés pillanatában hatol át a fiziológiai testbe a naszcens elektron. Ott a sejt közötti folyadékkal jut oda, ahol szükség van rá az egyes sejtekben (ez a folyamat adja a nyugalmi elektront a proton vagy neutron alkotásához).

Eredetileg a lélek-kapszulában az étertest az, ami Jomaidonból álló és ez a Jomaidon kering a meridiánokban. A meridiánok akupontjai a bevezetések a fizikai testhez a mentáltestből. Ezeken behatol a sejtekbe anyagot építő és anyagot működtető erőforrásként. Ezt a felszabaduló életerőt nevezitek tévesen bioenergiának. Ennek az életerőnek a fiziológiai test által fel nem használt feleslege adja a kundalini energiának nevezett energia töltetet az asztráltest Ida és Pingala csatornájában összegyűlve. A szükséges időben a gondolatok kivetítéséhez ez adja a hajtóerőt a szusamna csatornában.

Az Ida- Pingala és Szusamna a fiziológiai test kontúrjain belül a belső asztráltest részei. Ezek az 5-változós asztrál anyagszerkezetek párhuzamosan helyezkednek el a 4-változós fiziológiai gerinccel. Ezek töltetét az asztráltest energia-lényegének kell felfogni. Ez az asztráltest zeneisége, a rezgő elme a kemény anyagban, mint fizikai testben a folyadék a sejtek között.

JÖVŐ: a már egyszer is testben élt személy elszámoláskor sarokpontokat, kármát kapott következő életére. Ezek kikerülhetetlen ellenőrző pontok. Ezek között szabad akaratával határozhatja meg, hogy „melyik sínen halad egy pályaudvarról kiindulva”. Minden döntésének viseli következményét a személy következő életeiben.

KAPSZULA: a lélekmagot és azt körülvevő étertestet befoglaló 7- változós anyag és energia burkolat.

KARMIKUS DINAMIKAI SZINT: a lélek pillanatnyi állapotának a jellemzője. Magasabb karmikus dinamikai szinten lévő személy jellemzően több változószámú energia és anyagszerkezetből létező, mint az, aki még kevés életet élt és ezért kevés intelligenciát gyűjtött eddig.

KATASZTRÓFA: ami miatt van a jelenlegi, a 7. felfejlődő kultúra, mert a homo-ludens megteremtése óta kozmikus masszívumok becsapódása miatt 6-szor majdnem teljesen lepusztult az emberi élet a Földről. A katasztrófa helyzet megszakítja a testbe születések sorozatát. Egyszerre elhaló nagy létszám esetén Teremtője mérlegel minden lelket, hogy lélek-korához viszonyítva mennyire fejlett és aszerint kivárja az élettér regenerálódását a fejlett lélek a neki megfelelő szférában, illetve Teremtőjébe olvad és integritását elveszti a nem kellően fejlett. Ezt jelenti a végítélet.

KÁBÍTÓSZER: szétválasztja az elme és az agy kapcsolatát, tönkreteszi a memóriatárat és lerombolja a lélek azéletbeli tudáshozamát.

KÉSZSÉG: a leszületés időpontjától függ az első lélegzetvétel pillanatában meglévő asztrológiailag  meghatározható bolygóállás, valamint a szülőpár genetikai adottsága, továbbá az a társadalmi, etnikai környezet, ahova a lélek leszületett. Ezek határozzák meg a megszületett személy készségeit. Jó esetbenigazodik a lélek jellemének elvárásához, császármetszéssel születéskor ettől várhatóan eltérő lesz, és minden akadályt gördít életében a jó megvalósítás elé.

KIMÓK: azok az űrhajók, amelyekkel a 4. Teremtő Fiú, Jelim teremtményei látogatták a Földet 3 és 2 millió évvel ezelőtt, amikor Jehova Úristen még csak szemlélődő lélek volt közöttük. A térerők változó sűrűségét felhasználva tárolóba gyűjtött energia segítségével utaztak egyik Csillagrendszerből a másikba.

Állandó élőhelyük a Kos csillagkép irányában lévő, de annál távolibb Naprendszer. Itteni terményeik kukorica, kender és a batáta nem érték el fejlődésükben az otthoni mértéket.

KOLLEKTÍV TUDAT: minden kultúra tovább élhető és feleleveníthető mindazok számára, akik a  személyiségfejlődésnek arra a fokára érkeztek, ahol bármit kiolvashatnak a Földet körülölelő kollektív tudatmezőjéből, a Föld tudati aura rétegéből. Sokan jutottak olyan technikai fogások birtokába, amelyek ezt a műveletet elvégezhetővé tették számukra, de személyiségük fejletlensége miatt félreértelmezték az innen beléjük áramlott információt. Ezért aztán terjesztettek olyan téveszméket, amit mások elhittek.

Így jött létre nem egy személyes félreértésből, az ásvány-növény- állat-ember láncolat a lélek által  felvehető földi formációkból.

KOZMIKUS TUDAT: az Univerzumnak a – mind a 24 változós térszerkezetében történt dolgok és események, mindenki által, az Univerzum bármely pontján létező számára – elérhető tára.

KOLLEKTÍV AZONOSSÁG TUDAT: az a csoportban közös jellemvonáson alapuló összetartozás  érzet, ami minden más közösségtől megkülönbözteti a csoport tagjait. Kollektív azonosságtudat  megjelenik a csoportlélek, csoportszellem, nemzeti tudat fogalmában is.

KONVERTÁLÁS: az elme 3. tevékenysége az élő különböző működő egységei között az eltérő működési energiák átalakítása a transzportáláshoz.

KULTÚRA: az emberek közötti szellemi kapcsolatokkal és bemutatással létrejövő ismeretátadás  eredménye.

LÉLEK: a Szentlélek azon darabja, amit a Teremtő a jellem beégetésével egyénivé tett. 7 változós anyagenergia szerkezet, lélekmagból áll éteranyaggal körülvéve és tartozik hozzá 1 aura réteg. Testbe fogantatástól vezényli a személy teljes szerkezetét.

Élő lélek az a tudattal rendelkező 6 és többváltozós térstruktúra, amelyet kezdeti állapotában Teremtője bocsátott ki magából azáltal, hogy a Szentlélek egy darabkájára az Ő Teremtő Akaratával egyéni jellemet alkotott és ezt a lelket a testi élet alatt iskolázta, majd a test halálát követően elszámoltatja és egy szférában töltött pihenő idő múltán ismét testbe küldi ennek egységnyi részét, míg többletét, minden elszámoltatást követően, halmazatban, a számára megfelelő szférában megtartja a Teremtő. Csak a homosapiens esetében 6 és 7 változós térstruktúra. Másutt más is lehet.

LÉLEKBEN UTAZÓK: akik testüket itthagyva 3 külső aura réteggel el tudják hagyni a helyszínt.

Másik helyszínen bilokációsan testet öltenek a helyi energiákból besűrítve. Munka és kommunikációképesek és visszatérve ismét belépnek a földi testükbe.

LÉLEKÉLET: annyit jelent, hogy hányadik testi életére született le az illető. A végső megítélés 5145  testi élet után következik.

LÉLEKÉLETÚT: olyan szakaszokból tevődik össze, mint fiatal induló lelkek esetében a teljes  ellátottság és mindenben a ragyogás és pompa, majd ezt követően a pengeértelem eredményeként nagy valószínűséggel tudományos tevékenység, utána pl. műszaki értelmiség közép rétege, akik mindenhez értenek, majd a sportkörök, segítőhálózatok térítésmentes szolgálata a munka mellett, végül minden anyagi komfortot félredobva segítségnyújtás a rászorulóknak az utolsó életek során.

LÉLEKHALMAZAT: ahova elszámolás után a lélek az akkor letöltött fizikai életének hozamát  hozzáadja a fejlettségének megfelelő szférában.

MAGZATKORI TANÍTÁS: a terhes anya mellett minden elhangzó kijelentés rögzül a magzat elméje által az akasha lemezeken. Ezek pozitív vagy negatív volta meghatározó lesz a megszülető személy életének menetére.

MASSZÍVUMOK: minden, ami úgynevezett szilárd test az Univerzumban. Ezek sokszor összeütköznek, széthasadnak és az arra tartó, pl. Föld bolygóba becsapódva katasztrofális hatást eredményeznek.

MÁSODIK TEREMTŐ FIÚ ISTEN, JOLAMDA: a birodalmát vezető Teremtő Fiú Isten volt, a mi időnk szerint 2010-ig, amikor, mint mindenkinek, át kellet alakulnia „halálon” és pihenőre kellet térnie egy időre. Jolamda teremtett gigantikus méretű emberlényeket is. Az Ő helyét JELET vette át, és vezeti birodalmát és Ő is intergalaktikus lényeket teremt.

MENTÁLTEST: az a 6 változós anyag-energia szerkezete az embernek, ami a lélek testbe fogamzását követően azonnal teljes méretében kialakul a frissen áldott állapotba került kismama körül és felveszi a kozmikus energiát, ezzel táplálja a magzatot, majd a csecsemőt, s majdan a megszületett babát. Ezért tud olyan gyorsan fejlődni a gyermek.

MEMÓRIA: a külső asztráltestben pozitronokból álló térrács, amibe az elme elhelyezi a mágneses  impulzus adatokat.

MERIDIÁNOK: a mentáltest energia vezetékei, amiben naponkénti árhullámmal áramlik körbe a  Jomaidon energia, ami jang energia felvételével elektronná kiegészülve a nyitott akupontokon keresztül hatol be a fiziológiai test sejtközti folyadékterébe ezáltal építve a fizikai testet.

MESTER: amikor a testben élő személy olyan szintig fejlődött, hogy vezethető, tanítható, akkor  többedmagával kap együtt egy tanítómestert. Egészen fejlett személyek részére személyenként jelöl ki a Teremtő tanítómestert.

MINDENSÉG: a Teremtő Atya Úr Isten intelligenciája és minden teremtett lény és dolog együttese.

MINDENSÉGTUDAT: a Teremtő és teremtményeinek ismerete.

MINDENTUDÁS: téves képzete annak a személynek, aki balesetből vagy egyéb okból kifolyólag  időlegesen testén kívül töltött időt.

MONOTEISTA: az a nép, aki Egy Teremtő Istenben hisz.

NEGYEDIK FIÚ ISTEN, JELIM: a növényvilágot a Földre is teremtette, növényevő tengeri állatokat, cápákat, bálnák minden fajtáját, a szárazföldre még semmit.

NÉGYVÁLTOZÓS SZERKEZETEK JELLEMZŐI:

1. az anyag nagyobbrészt ismert variánsai (Mendelejev táblázat)

2. az energiák, amelyek közül csak keveset tudunk azonosítani és van sok ismeretlen

3. az időtényező (itt és most)

4. a 3 térirány szerinti helyünk az Univerzumban haladva (itt és most)

NYOLCVÁLTOZÓS TÉRSZERKEZETBEN az elemi anyag építő elemeknek már csak sűrűsödött  vagy ritkult formációi léteznek.

NYUGVÓ ELEKTRON: aminek 6 elemi anyagrészecskéből álló magja körül 6 elemi  anyagrészecskéből alkotott héj kering.

ÓD: a személyiségből kiáramló anyag-energia töltet összessége.

ODONÚZIÓ: egy energia befogó rendszer, amely az Univerzumban áramló egyenáramú energia  áramlását megcsapolja s egy felhasználható erőhatást produkál. Ez a nyers energia csak egy a több közül.

4 változós energia, sűrűsége mindenütt a helyi időmúlási sebességgel arányos. Fiastyúk csillagképből idejáró vendégek használják.

ÖTÖDIK FIÚ TEREMTŐ ISTEN, JELENICH: teremtett húsevő tengeri állatokat (kardszárnyú  delfint, cápát, murénát, stb.) a szárazföld teljes állatvilágát, továbbá emberlényeket pl. a neandervölgyit a Földre is. Ő népesítette be a 10. bolygót a Földinél előrébb járó kultúrájú emberlényekkel, akik a bolygó szétrobbanása után „félistenként” tevékenykedtek a Földön.

ÖTVÁLTOZÓS ANYAGSZERKEZET 5 KRITÉRIUMA:

1. első a szeretet, mely meleg és összetartó.

2. a szétbontó, a megsemmisítő, a halál, az átalakulást és újraépülést okozó.

3. az el nem múló elvárás a teremtményekkel szemben a Teremtőtől.

4. az újraszülető elvárása a már újraszületettekkel szemben.

5. az újraszületetteket elfogadó Teremtő célprogramja a tökéletesítésre.

ŐRIZŐ: a segítőprogramot vállaló angyal, aki évtizedekig is tevékenykedhet a Földön egy adott személy védelmére és kármájának beteljesítésére.

PINGALA: leszálló főnádi az asztráltestben. Melegítő, serkentő. Működése a Nap hatásától függő.

POZITRON: a 6 elemi anyagrészecskéből álló elektronmag héj nélkül. Alfa sugárzásként ismeri a fizika.

Az emberi szerkezetben az akasha és az elme közötti kapcsolathordozó anyag-energia szerkezet.

PROTON: egy csonkult elektronból és egy teljes elektronból összetapadt egység, amit a mag körüli  héjelemek térben egyenlő elosztásban keringenek körül. A 4 változós proton gravitron + elektronból áll.

RÉSZECSKE: az az elemi anyagrészecske, amiből az Atya Úr Isten felépítette a bonyolultabb  szerkezeteket. A fizika a nukleáris folyamat gamma sugárzásaként ismeri. Tovább nem bontható.

SOK-ISTENHIT: jellemzően a Féton bolygó szétrobbanását követően a fizikális továbbélést,  szaporodást biztosító műbolygóról a Földre űrkompokon lejáró fétoniak nagyon magas értelmi, szellemi színvonala hatalmas különbséget mutatott az akkori földi emberi értelemhez képest. Ezek a fétoniak különböző szakmák mesterei voltak és ennek megfelelően Istenként tisztelték őket. Ennek megmaradását úgy Görögország vonatkozásában, mind India esetében láthatjuk a mai napig.

SZABAD AKARAT: amit a Teremtő Úr Isten minden teremtményének meghagy. Ez előző elszámolástól származó sarokpontok között szabad akaratával alakíthatja az illető személy az életét és ennek eredményéről fog számot adni a következő halál utáni elszámoláskor.

SZAG: a fiziológiai testben élő személynek ugyanúgy van kipárolgása, ami szagolható, mint a  szellemeknek, amelyek a korábbi fizikai test minden elváltozását őrzik és az indulatok és szenvedélyek szagolható kipárolgása lengi körül őket.

Előfordul egy-egy útszakaszon tapasztalható olyan szaghatás, amit idejáró látogatók által kiszórt  tesztanyag okoz, amivel az ott elhaladó földieket tesztelik.

A szagérzet már 4, 5, de érzékeny személy esetében a 6 változós anyag lazán elszóródott molekuláinak érzékelésére is alkalmas.

SZÁMONKÉRŐ SZERETETTEL van irántunk Jehova Úristen és ha Jézus lélekkel újra leszületett fiát megint olyan atrocitás éri, mint 2000 évvel ezelőtt, akkor függetlenül minden kozmikus eseménytől, úgy letakarítja az emberiséget a Földről, mint amikor a homo-ludenst letakarította a Földről, hogy értelmesebb homo-sapienst telepítsen.

SZELLEM: minden fizikai testből elhaló személy után itt marad egy szellem, ami asztráltestében a  megtörtént események minden nyomát, és ami a fizikális testben birtokolt tudást őrzi a földi élettérben, miután a lélek a földi életben tapasztaltakkal gazdagodva elment elszámolni. Ez a szellem birtokolja a személy külső asztráltestét, memóriatárát és asztrál auráját. Szentlélek energiát mentáltest hiányában nem tud felvenni, ezért arra törekszik, hogy valamely számára azonos rezgésű fiziológiai testben élőtől szívjon el életenergiát. Ebből adódik a nagyon gyakori szellemi megszállottság. Ezeket a szellemeket leginkább temetéskor, templomi áhítat közben, kórházi látogatás sajnálata közben lehet fölszedni. Ezt követi a személy erőnléti leromlása, amíg el nem távolítjuk róla. A szellem jó vagy rossz indulata ugyanaz, mint fiziológiai testben élt korában.

SZEMÉLY: a vizsgált időpont létező energiák, anyagok, erők összességének, az általa birtokolt 4- és többváltozós szerkezeti megnyilvánulása.

SZEMÉLYISÉG: azaz az individuum, a jellem általi és a környezetből a személyre ható hatáskomplexum közepette végrehajtott fejlesztés eredménye. A készséghalmaz és a személy tudata  meghatározza azt, hogyan tudja realizálni magát a személyiség az életek során.

SZENTLÉLEK: akivel kezdetben egységben volt az Atya Úr Isten, majd kettéválva két eltérő pólust  alkotva vált teremtőképessé. Attól kezdve Teremtett élőket, teremtette Teremtő Fiainak lelkét és sokat kisebbeket, mint pl. 16-unk lelkét is, akiket segítségül adott a homo-sapiens teremtésekor Jehova Úristennek. Mindannyian a Szentlélek egy darabjára égetett jellemmel indultunk az életek  egymásutániságába. A Szentlélek, miként egyetlen hatalmas Nap a Mindenségben, sugározza az életerőt, a jomaidont és az abból összeálló jege energiát a Mindenségben minden élőre.

SZERETET: az a lélek és az elme azon tevékenysége, ami Mindeneknek a javát szolgálja. Nem önző, csak adni akar. Beletartozik az Úr Isten szeretete, ami sok esetben fájdalmasnak érződik a személy részére, de mindenképpen a javára szolgál.

SZUSAMNA: a kundalini energiát felvezető főnádi. Asztráltesti szerkezet, amely az elmeszervhez  kapcsolódik a 6. energia központban a homlok csakrán keresztül.

Az Ida, Pingala és Szusamna fő nádikkal együttesen, az asztráltestben összesen 10 nádi van  hosszirányúan és 12 körkörösen. Ezek az asztráltest energia – vezetékei. A nádik teljes hosszuk mentén hajszálgyökerekkel kapcsolódnak a fiziológiai test szerkezetéhez.

TEREMTŐ AKARAT: a személy szándékától függően teremtő az ő akarata. Akarati parancsként akkor áll, ha testben élő értelmező agyából az elméjén és tudatán átjut a Mindenség terébe, tudatmezőjébe. Ez a tudatsugár anyagra irányulva tudja pl. az anyag átalakulását létrehozni. A létezés feltétele a teremtő akarat. A Teremtő elképzelése és akarata alkotta a Mindenség mai állapotát.

TEREMTŐ TUDAT: a teljes elmeműködés, annak minden csatlakozásával együtt.

TÉR:  MEGHATÁROZÁS  A KÖVETKEZŐ  CIKKBEN FOLYTATÓDIK.....

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 41
Tegnapi: 62
Heti: 41
Havi: 987
Össz.: 78 183

Látogatottság növelés
Oldal: A LÉT-TUDAT KÖNYV FOGALMAINAK JELENTÉSE 2
LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG - © 2008 - 2018 - korpuszkularis-energia.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: grüll antal - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »