LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG

Nyugvó elektron, Elektroaktív elektron, Gravitron, Foton, Jomaidon, Mezon, Pozitron, Bilon, Jang=Tudon, Jin=Seton, Duton, Egységes elemi részecske=gamma sugárzás

Lélek-enciklopédia: 19. kötet: Tudományos Filozófia   2012.12.30.

 

1. pont: az adott ágazat történeti leírása, kialakulása:

Kezdetben volt a törvény”.

A létezés feltétele a teremtő akarat.

A Teremtő elképzelése és akarata alkotta a Mindenség mai állapotát.

Ennek kialakítását a LÉT-TUDAT című Könyvben minden tudásra vágyónak alapszinten elmondta Jehova és részint az Atya Isten.

Ez a Könyv elsősorban azoknak készült, akik már elkezdték feltárni a lét titkait. Megismerhetik belőle a valóságot, a Mindenség szerkezetét és működését. Eloszlik a misztikum.

A tudomány és a vallás ellentmondásoktól mentesen fejlődhet tovább a feltárt valóság megértése által.

A rendszer áttekintése megvilágítja az élet értelmét. Teremtőtök által közzétett ezen ismeret, a földi ember jelen értelmi színvonalán a Védák, Upanishádok, Tao, Biblia, Korán következő láncszemeként legyen mindenkinek tudomására! Jelentette ki az Atya Isten.

Az Atya Isten 6 Teremtő Fia közül legfiatalabb Jehova Úristen, aki megteremtette úgymond vizsgamunkájaként a homo-ludenst 650 000 évvel ezelőtt.

A homo-ludensbe tartoznak a jelenleg is élő amazonasi indiánok, a Dél-tengeri Szigetvilág őslakói, az Északi Eszkimó törzsek és a vándorló cigányság Indiában igen nagy számmal és az Európában már valamelyest átalakult cigányok. Mindössze 5 rétegű aurával, mely által 5 képességhalmazzal rendelkeznek. Ezért keserves a fogyasztói társadalomba való integrálásuk.

550 000 évvel ezelőtt megteremtette az úgynevezett homo-sapienst JHVH, azaz Jehova Úristen, mert a homo-ludens 100 000 év alatt sem volt hajlandó bármennyit is fejlődni és Ő ezt nagyon szégyellte az Univerzumból, az idősebb Teremtő Fiúk által teremtett látogatók tökéletességét látva.

A homo-sapiens már 7 aura-réteggel, azaz további 2 képesség-halmazzal rendelkezik.

Az Úristen, azaz Jehova, Krisztus születésétől számított 2000-ig meghatározta az emberi népcsoportok tevékenységét és hatalmi összefüggéseit. Ezt 90 évvel ezelőtt egy cseh pap ismerte fel először, hogy a Tóra szövegét egybeolvasva, annak minden hetedik betűjét egymásután helyezve korrekt információkat közöl, amik a múlt vonatkozásában történelemmé váltak. Az azóta eltelt időben egy zsidó genetikájú matematikus Amerikában számítógéppel feldolgozta a Tórát, azaz az úgynevezett Ó-testamentumot és felfedezte – számítógépe segítségével – nagyon sok szám szerinti ismétlésben az addig történelmivé vált eseményeket nevekkel és elvégzendő és elvégzett feladatokkal. Ennek alapján figyelmeztette pl. Iszak Rabint az ellene felkészített gyilkosságra. Sőt még az elkövető neve is szerepelt a pontos időpont és helyszín mellett (tudni kell, hogy minden héber betűhöz számérték is tartozik).

 

2000-től az Úristen „bedobta a gyeplőt a lovak közé”, mert úgy értékelte, hogy elég intelligencia gyűlt az Emberiségbe, hogy a továbbiakban a saját sorsát intézze.

2000 évvel ezelőtt Jehova Úristen, teremtő akaratával fogantatta az Atya Úristen által teremtett Jézus lelket az Izraelben tanuló Pártus hercegnőbe, Máriába. Ezt megelőzően is fogantatott Fiakat magának, amikor arra szükség volt. Fiakat minden esetben az Emberiség eligazítására, az Univerzumi tudás közreadására teremtett, és küldte ember alakban a népesség közé.

Ennek szerves láncszemeként 1991-ben rendelkezésemre bocsátott egy tökéletesen felkészített Médiumot, aki egyetlen mondatnyi kérésemre 3 éven keresztül minden csütörtöki napon reggel 8-ra megérkezett és pszichiáterek által alkalmazni nem mert mélytudati szinten délig, fél egyig ebben az állapotában rendelkezésre bocsátotta lelkét és fizikai testének beszélő szervét a Földtől eltávolodva más Univerzumi helyszínről részletes információkat közölt - tudtán kívül - és minden útján Jézus élő lelke kísérte és óvta a bilokációs testet öltött személyét. Ebből a kommunikációs ismerethalmazból származik a LÉT-TUDAT KÖNYV az Univerzum teljességéről, és a teljes emberi szerkezetről, a jelenleg élő tanult ember értelmi szintjén megfogalmazva.

Ennek második kiadásához készült nomenklatúra-gyűjteményt adjuk át a „filozófia” tárgykörben Enciklopédiájukhoz beépítésre.

 Annak idején a keresztényeket üldöző Saulból lettem Pállá, Jehova Úristen által a damaszkuszi úton  megigazítva. Akkori életemben férfitól voltam fogantatva, jelen életemben pedig Jehova teremtő akaratával fogantatta lelkem Idába, miként azt tette annak idején Jézussal, teremtő akaratilag fogantatva a lelket Máriába.

A kommunikációk során kérdéseimmel az Univerzum szerkezetét és az ember szerkezetét tudakoltam Jehova Úristentől és minden mondatát változtatás nélkül adtam közre a LÉT-TUDAT Könyvben először 1995-ben, majd 1998-ban és magyar-angol kétnyelvű 3. kiadásban 2010-ben.

Minden célfogalom Jehova Úristen által volt megfogalmazva.

2. pont. Adott ágazat fogalmának legfőbb jellegzetességei, mindaz, ami a többi kapcsolódó fogalomtól megkülönbözteti:

A Földi világban Keleten és Nyugaton, látszólag egymástól eltérő alapon épült fel az emberi kultúra. A közönséges emberek számára a hézagos gondolkodásban összeegyeztethetetlen a technikai civilizációs tudomány, és a korábban pusztított kozmikus eseményeken a vallás által átmentett ismeretanyag.

Kevesek számára, és csak századunkban vált érthetővé, hogy a 8 – változós szintig minden ismert és még ismeretlen energia elemi anyagrészecskék és energiák a sokirányú feszültségek meghatározott rendező elvek szerinti komplexe. A többváltozós mindig a matematikában ismert többváltozós függvények analógiája szerint értendő. Ezek a rendező elvek vezérlik a Mindenség térszerkezeteinek működését.

Minden rendező elv igen sok variációt foglal magában, miként a többváltozós egyenletben ennek ismeretéhez közel kerültek a matematikusok.

A Földön élő ember 4-, 5-, 6-, 7-változós anyag-energia térszerkezetekből felépített komplex.

Amennyiben ennek a komplexnek csak részeivel foglalkozik valaki, ( pl. egy sebész orvos vagy más szakorvos, vagy fizikus, vagy bölcsész ), akkor pontosan odajut, ahol a jelenkori emberi gondolkodás tart, eltekintve kevés kivételtől.

Jelen célfogalmak a mindent okozó Teremtő Istentől származnak, és ez különbözteti meg mindenki másétól, a szellemvilág által alkotott vagy a fiziológiai testében élő személyek által kitalált fogalmaktól és megnevezésektől.

3. pont. Adott ágazat változatai, alternatívái:

Az igaz valóságnak nincsenek alternatívái.

 4. pont. Célfogalom tárgyalása, paradigmái:

MEGHATÁROZÁSOK:

AKARAT: tudati parancs, ami megvalósítást céloz. Az a tevékenysége az agynak és az elmének együtt, amely fejlett személynél a tudati aura rétegen keresztül teremtő erőben nyilvánul meg. Fejletlennél csak érzelem hullámokat okozó feszültségként lép ki a homlok csakrán, vagy a tenyér csakrán, ujjakon. Hanggal szájon, írásban. Egészen fejletleneknél mozdulatokban realizálódik csak.

AKASHA: az előző életekben megszerzett tudás, benyomások, bevésődések a halál után lemérlegelt eredménye, tapasztalata, amit jelen állapotában, mostani tanulás nélkül tud hasznosítani a személy. Tartalmazza az összes jövő utak variációit.

ANYAG: ami minden sugárzásban lendületben van és longitudinális és transzverzális rezgése is van. Ezekből épülnek fel az atomszerkezetek, molekulaszerkezetek és a fiziológiai testi szerveződések. Ezek élettelen összetevőit tartalmazza a Mendelejev táblázat. További épülésük során szerepe van az elektrokémiának. Ez az, amit 4-változós szerkezetként a Földi ember észlelni tud, eltérően a csekélyszámú kiválasztottaktól.

ANGYAL: aki a halál utáni elszámolást követően pihenőidejében földi küldetést vállal a Teremtő szolgálatában valamely személyek vagy csoportok megsegítésére.

ARKANGYAL: aki a Teremtő Úristen lélekrészével vezetve cselekvő feladatot lát el a Mindenség javára.

ANYAGRÉSZECSKE: a jelenlegi tananyag szintjéről a kevésbé bonyolult szerkezetek felé haladva ismertetem:

Elektron: a csonkulatlan elektron az, amit a fizikusok is ismernek. 6 magelemből álló elektronmag, ami körül 6 héjelem kering egy elektronhéjon.

Elektroaktív elektron: ahol csak 5 héjelem kering a mag körül, de azonnal elindul a feszültség irányába. Szétfeszítő hatású.

Gravitron: amelyben 6 magelem körül 4 héj-anyagrészecske kering és a Föld magmájából radier irányba kisugározva származik. Egyébként a belső asztráltest működéséhez használt közege. Összehúzó hatású. Okozza a gravitációt. Az élő szervezetben görcsöt okoz. A proton és neutron alkotóeleme az élettelen anyagban.

Foton: a fizikusok által is ismert anyagrészecske, aminek longitudinális és transzverzális rezgését is felfogják. Ez abból adódik, hogy 3 elemi anyagrészecske kiegyensúlyozatlanul kering az elektron magja körül. Szétfeszítő hatású. A növényzetet táplálja. Fény és hősugárzás, az élő szervezetben a hideg fény okozója.

Jomaidon: az Univerzumban egy központi helyszínről szétáradó sugárzás az emberi és állati szerkezetek számára. Az elektronmagot 2 héj elemi anyagegység kerülgeti. Összehúzó hatású funkcionális energiaáram. A 4- változós fiziológiai testet építi és az 5- változós, asztrális térszerkezetben proton és neutron alkotóeleme.

Mezon: az elektronmag körül csak 1 elemi anyagegység alkotja a héjat perdülete folytán és károsan hat az emberi és állati szervezetekre ennek sugárzása. Szétfeszítő hatású nukleáris energiaáram.

Pozitron: 6 elemi mag anyagegység, mely az elektronmagot alkotja (alfa sugárzásként ismeri a fizika). Ennek begyűjtése a levitációs felemelkedés titka. Összehúzó hatású. Tudattal az energia-anyag reverziót teszi lehetővé.

Bilon: 5 mag anyagegység. Szétfeszítő hatású anyag-energia sugárzás. A készséggel rendelkezők számára a bilokációs második test alkotóanyaga. Ennek tetragonális felépítésű együtteséből áll a Csi sugárzás az Atya Istentől.

Tudon: Jangként ismert 4 mag anyagegység, amit az Atya Isten bocsát ki magából irányítatlanul. A tudatműködés által kibocsátott energia-anyagsugár. Összehúzó hatású.

Seton: szétfeszítő hatású 3 mag anyagegység sugárzás, nukleáris energiával ütközések hatására keletkezik. Csillagok, napok kezelhetetlen hasadó anyaga. Jinként ismert. Ennek „mondatba szervezésével” küldenek a Teremtők teremtményeiknek működtetési parancsokat.

Duton: összehúzó hatású 2 mag anyagegység. Béta sugárzásként ismert. Ez a röntgen-sugárzás. Baktérium felhőknél van jelentősége, amit a Teremtő teremtményeinek szabályozására indít.

Egységes anyagrészecske: gamma sugárzásként ismert az áramlása. Ebből építette fel Mindenségét az Atya Úristen. Sugárzásként mindent romboló, csak nehezen fékezhető (ólomfal) energiasugárzás.

Belső - ASZTRÁLTEST: 5- változós anyag-energia térszerkezet.

A fiziológiai test viszérhálózatának folyadékgyűjtő működését ismerve érthetjük meg ezen hasonlattal, hogy miként gyűjtik be hajszálgyökereikkel az asztráltest nádijai (energia-pályái) a fizikai test extracelluláris folyadékából a jint és a bioenergiát.

Csak azt a mennyiséget veszik át, amit nem használt fel a fiziológiai test az életműködésekhez és munkájához.

Az asztráltestben minden fiziológiai szerv megfelelője létezik. A szív asztrál megfelelője áramoltatja a jint és a bioenergiát a nádikban. Ebből érthető, hogy a fiziológiai testhalált követően miért élhet tovább, akár a szerelem, akár a gyűlölet a szellemekben.

Az Ida, Pingala és Szusamna főnádikkal együttesen az asztráltestben összesen 10 nádi van hosszirányúan és 12 körkörösen. A nádik teljes hosszuk mentén hajszálgyökerekkel kapcsolódnak a fizikai test szerkezetéhez. Ami erő a fizikai testben elhasználatlanul marad, az összegyűlik a hátsó felén a függőleges Ida és Pingala csatornában, amely csatornák a teljes fizikai voltukban a testben elhelyezkedő a gerinci idegpályák mentén lévő asztrális csatornák.

A középső „kundalini energiát” vezető Szusamna csak a felvezetésre szolgál, hogy az elme a tevékenységéhez tudja felhasználni a felgyülemlett erőket. Az ember akaratereje ettől a töltettől függő.

Ebben az esetben is a testet építő sejtszervecskék 5 – változós tevékenységéről van szó.

Az élőlény minden többváltozós szerkezete oda-vissza kölcsönhatásban működik (mentáltest – fiziológiaitest - asztráltest oda-vissza). Ezért lehetséges asztrál műtéttel a fiziológiai szerv működését helyreállítani.

Külső – ASZTRÁLTEST: azaz az 5-változós anyag-energia térszerkezet, ami a gyökér csakrától felfelé a fiziológiai testet körülölelően helyezkedik el. Ebbe tárolja a lélek az őbenne felgyűlt információk másolatát, továbbá a fiziológiai test érzeteit, az analitikus értelem jó és rossz gondolatait, elhatározásait, a személlyel kapcsolatban álló történéseket. Tulajdonképpen egy memóriatár. Az analitikusan értelmező agy felügyelete alatt áll. Az elme alakítja át az agyi elektromos jeleket gravitációs jelekké és így tárolódik be az információ logikus fakkokba. Ezért van az, amikor altatott, vagy balesetben tudatát vesztett személy mellett elhangzottak, a személy működő elméje által nem a logikus fakkokba kerülnek betárolásra, hanem rossz helyre, ezáltal későbbi kényszercselekvések vagy akár szervi elváltozások kiváltó okai lesznek. Ezt a jelenséget nevezzük lock kialakulásának a jelen életre hatóan és engrammnak, a következő életre a lélek által visszahozva.

ASZTRÁLLÉNY: az az anyag-energia térszerkezet, amely fiziológiai testét a halálkor elvesztette és ellene szegült a Teremtő akaratának abban, hogy elszámolni menjen. A vezérlő lélek a mentáltest, asztráltest birtokában továbbra is képes felvenni az éltető Jomaidont, azaz a Szentlélek energiáját és kivétel nélkül gazemberségeket művel.

ATYA ÚR ISTEN: aki a Mindenség. Magában foglalja csillagokat, napokat, bolygókat, holdakat, fekete lyukakat. Mindent, ami anyag és energia, minden élőlény a legkisebb baktériumig.

Amikor már nem tudta átfogni mindazt, amit Teremtő Akaratával létrehozott, sorban kifejlesztett Önmagában Teremtő Fiúkat, akik közül legfiatalabb, JHVH, Jehova néven tisztelt ÚR ISTEN, aki először a homo-ludenst, majd 100 000 év után a homo sapienst teremtette erre a Földre.

AURA: a test középtengelyétől különböző mértékig sugárirányban kiterjedő energiamező, ami funkcionális elrendelése szerinti rétegekben berezegteti a teret kitöltő részecskéket. A központi egység, azaz a lélek- mentáltest- fiziológiai test (aggyal együtt)- asztráltest működése során az elme által konvertált, transzportált és transzformált energia jelekkel összerendezett periférikus rendszere.

BIRODALOM: az a nem mennyiségi , hanem minőségi elhatárolású területe az Univerzumnak, amelyért egy-egy Teremtő Fiú felelős, cselekvő és abban újat alkotó.

CSI: az Atya Istentől kérhető energia, anyag-energia sugárzás, amit az agy elváltozásinak, szervek elváltozásinak regenerálására kérhet a gyógyító. Tetraéder elrendezésben érkező bilon felépítésű anyagenergia sugárzás.

CSOPORTLÉLEK: az az egy valamilyen célú lélekcsoport, akik valamilyen szerint közösek (család, klub, nemzet, vallási közösség, stb.).

CSOPORTSZELLEM: a csoportlélek ideológiája, ami a csoport tagjainak elhalása után is megidézhető.

DÉMON: démonnak nevezzük azt a szituációt, amikor az asztrál lény megszáll egy fiziológiai személyt és együttes erővel és képességekkel tevékenyek.

DOGON: egy afrikai néptörzs megnevezése, akiknek ősei valamikor látogatóba érkeztek a Földre és itt rekedtek.

EGYÉNISÉG: a lélek által hordozott jellem és a földi testtel örökölt genetikai készségek és a születést követő első lélegzetvételkor exponált kozmikus hatás együttese, az intelligenciát adó kiértékelt tapasztalathalmaz birtokában, az aktuális földi élet alatt gyűjtött benyomások által súlyozott megnyilvánulása.

(Ellentmondásos egyéniség: akkor tapasztalható, ha valamiért a jellemhez nem a megfelelő genetikai és kozmikus készséghalmaz társul.)

EGYVÁLTOZÓS: a Teremtő Akarat az, amit egységes energiának neveztem (az Atya).

ELEKTROAKTÍV: elektron, amelynek 6 elemi anyagrészecskéből álló magja körül 5 elemi anyagrészecskéből álló héj kering.

ELEKTRONFELHŐ: azok a telített elektronok, amelyek a protonokból és neutronokból álló atommagok között és körül áramolva töltik ki a teret.

ELEMENTÁL: az a fantáziakép, ami alkotójának, teremtőjének teremtő erejének függvényében válhat valósággá.

ELME: az anyag-energia szerkezetű lélek szerve. A teljes emberi szerkezet összerendezője. Távolsági határok nélkül kiterjeszthető megtapasztalásra és beavatkozásra a személy tudásától függően. Az elme az emberi szerkezetben transzformál, transzportál és konvertál egyes szerkezeti elemek között a lélek vezénylete alapján. A tanult értelemmel befolyásolható, mellyel együttműködik, jó esetben magas színvonalon.

ELŐEMBER: a homo-ludens, aki elszaporodva benépesített minden gyümölcstermő és vadlakta területet a Földön, de kizárólag a mának élve és a holnappal nem törődve, valójában továbbfejlődésre képtelenek voltak. Az előember halála után, mivel a lelke és a szelleme itt marad a földi élettérben, hatékony segítséget nyújt utódainak. Ezért pl. ebből a kapcsolatból adódóan olyan gyakori a cigányok között a jövendőmondó és a mások kármájába „belelátó” személy. Természetesen ez a folyamat szellemvilági kapcsolattal történik. A később teremtett homo-sapienssel szemben 2 készséghalmazzal kevesebbel rendelkezik. A jelenlegi fogyasztói társadalmakba nem integrálható.

ELSZÁMOLÁS: mindenkinek minden élet végén a fiziológiai testet hátrahagyva lélekben elszámolása van a Teremtő Úristen Angyalai előtt. Itt a lélek beépített automatikája szerint hideg természetességgel föltárja minden sikeres és sikertelen tevékenységét és ennek eredményeképpen megkapja a következő életre szóló sarokpontokat, a kármát. Az 5145. utolsó életet követő elszámoláskor eldől, hogy elegendő intelligencia összegyűjtése esetén tovább léphet-e a 6- 16- változós anyag-energia szerkezetbe, ahol a 6 Teremtő Fiú Isten létezik. Elégtelen intelligencia mennyiséggel megy a Nirvánába, a teljes megsemmisülésbe.

EMBERLÉNY: az Univerzumban bármely élőhelyen teremtett egy fejű, két karú és lábú személy, aki tiszta tudattal rendelkezik önmagáról, környezetéről és akár tudtán kívül, Teremtője vezénylete alatt áll.

ENERGIA: anyagrészecskével társult, vagy attól független és teret kitöltő szerkezet. 1- 8 – változós térszerkezetben anyagrészecskével együtt, 9- 24 – változós térszerkezetig önállóan teret formálóan kitöltő szerkezet. Az Atya Úr Isten, az intelligencia központjával együtt a Mindenség, 2- 24- változós anyagenergia térszerkezet.

ERKÖLCS: a Teremtőhöz való hűség. Egyetlen erkölcs van, a mindent átfogó szeretet. És ennek erkölcsi normáit mindig a gondolkodó fél viseli, semmilyen más erkölcs nincs. Kényelmes állapot, de ez az egyetlen igazság (Jehova).

ÉLET: önmagát reprodukáló és fejlesztő folyamat.

ÉLETTÉR: az ahol az élő behatároltan élhet a jelen időben.

ÉLETTEREK: csak a Földhöz tartozó élettereket említve a Föld a fiziológiai élet és a szellemélet tere. A halál után a fekete hold az elszámolás helyszíne a lélek számára és a pihenő időt a lelkek önmaguk fejlettségi szintjétől függően bolygókhoz kötötten más-más szférákban töltik. Itt gyűlik össze a lélek intelligenciája, amihez minden életből a jelenlegi megtapasztalás mennyiség hozzácsatolódik, - és innen egységnyi lélekszerkezet érkezik vissza a Földre a következő életbe történő fogamzáshoz. Az Univerzumban Jehova Úristen által teremtett életterek ugyanilyen szerkezetűek. Más Teremtő Fiúk által teremtett életterek másmilyen szerkezetűek.

ÉLŐ LÉLEK: a Teremtő Atya, később a Teremtő Fiúk által a Szent Lélekből vett darabkába beégetett jellem, amit a Teremtője útjára bocsát egy energia-kapszulában a testi fogamzáshoz és ez a jellem az 5145 testi élet során változatlan. Vezényli az elme által a létrejövő mentáltestet, fiziológiai testet és asztráltestet, valamint ezek periférikus kiszolgálóiként az aurákat.

ERŐ: a létező összes pólus közötti feszültség-viszonyok eredője, amely az ő hatókörzetébe minden létezőre hat, ezáltal a térben ott jelenlévő anyagrészecskéket gerjesztve ismét energiát alkot belőlük.

Maga a tér egységes energia-szerkezetének helyszíni gerjedtségi állapotával, - pl. abban az elhalt ember csontváza, mint bármely kődarab – őrzi a helyszínen történt események feszültségeinek irány és térpont szerinti lenyomatát, amelyet kellő mértékben fejlett intelligencia elemezhet utólag, amelyből olvasni, reprodukálni tudja a történteket.

Minden fizikai szervrendszernek (csontok, izmok, zsigerek, idegek, stb.) is van saját rezgése, amely a mentáltest által a Mindenségből felfogott rezgések némelyikével rezonál.

Ezért használhatóak megválasztott tárgyak, pl. féldrágakövek vagy amulettek az egyes szervek, szervrendszerek rezgéseinek stabilizálására.

ÉSZ: az el nem érhető dolgok megértésének készsége a legtöbb agyfunkció együttműködése által, egyben az a memóriabeli gyorsrögzítő-készség és visszakeresési sebesség jellemző, aminek a működését a készségekhez tartozó életvitel és az egészségi állapot befolyásolja (Jehova).

ÉRTELEM: a központi idegrendszert, agyat, elmét, minden aurát átható együttes működés eredményeként létrejött intelligenciaszint, ami a felső lélekhalmazatban halmozódik. A fizikai testi életből megtérő lélekrész ehhez adja hozzá elszámolás után, amit az életben gyűjtött (Jehova).

ÉRZELMI AURA RÉTEG: az elme és az agyműködés periférikus eleme. A felfogott impulzusokat a személy először érzelmi alapon, majd ezt követően logikai alapon az agy által mérlegeli és a cselekvést az elme által kiváltva hajtja végre. A vegetatív idegrendszeri ingerek az elme hármas működése által hatolnak az érzelmi aurába.

ÉTERTEST: a lélek-kapszulában a teret kitöltő anyag-energia szerkezet, amely a lélekmagot körülvéve az eredményes fogamzáshoz érkezik le. Az élet során az elmével van kapcsolatban.

FOTON: 6 elemi anyagrészecskéből álló mag körül keringő 3 elemi héjrészecske. Átütő erővel rendelkezik, szétfeszítő jellegű, transzverzális és longitudinális rezgését érzékelik a fizikusok a kiegyensúlyozatlan 3 héjrészecske mag körüli excentrikus keringése miatt.

FÖLDI KOLLEKTÍV TUDAT: az az 5- változós, szellemi tudatmező, amibe minden energiaszintjét elvesztett szellem megszűnésekor beleolvad és tudását átadja. Ebből a tudatmezőből bármely információ lekérdezhető tanult személy számára. Gaiájának nevezzük. Benne van minden, ami emberi tudás volt idáig, valóság és fikció.

FUNKCIONÁLIS JELEK: az agy elektroaktív elektronokkal és vegyi folyamatok által kap és közvetít jeleket a fiziológiai test felé. Az elme és az agy között Jomaidon árammal történik a jelátadás. A lélek és az elme között Jege jelekkel történik az információátadás. Az elme és az akasha aura réteg között pozitronnal történik a kapcsolatteremtés. A tudati réteg és másik ember érzékelési rétege között a Jangból épülő Tudonnal történik a jelátvitel. A Jinekből épülő Setonnal a Teremtője éri el az ember elméjét. A rövidtávú memóriatár mágneses impulzusokkal tárolja az adatokat. Az elme mágneses impulzust is tud kivetíteni másik személy érzékelési aura rétegére. Az elme, a mindent átfogó transzformál, transzportál és konvertál.

GONDOLAT: az agysejtek elektrokémiai működéséből származó jelsorozat, amelynek többféle (minden vegetatív érzékelőre adaptált) megjelenése van.

 

GRAVITRON: a Föld magmájából az abban folyó nukleáris folyamatokból kiáramló korpuszkuláris energia, amelynek anyagi összetevője 6 magrészecske körüli 4 héjrészecske keringéséből áll.

HALLUCINÁCIÓ: olyan jelek az agyban, amelyek agyi sérülés vagy külső ráhatás, vagy esetleg szellem általi ráhatás során alakulnak ki érzet jelleggel. Az agyi hallóidegekben keletkező halló impulzusok, amelyek a fülhallástól függetlenül jönnek létre, vagy annak félreértelmezett feldolgozása által.

HARMADIK TEREMTŐ FIÚ, JELENEK: teremtményei homo-pitecus és más ősember típusok a Földön is pl.a cro-magnoni fajta. Teremtett madarakat, hüllőket, rovarvilágot.

HATODIK FIÚ, JEHOVA: akinek régen csak JHVH –nek írták a nevét a Földön és azt követően az Univerzum számtalan helyén. A Földön teremtette a homo-ludenst, majd a homo-sapienst és azt követően az Univerzumban nagyon sok helyen több variációban a homo-sapienst. Növényt, állatot nem teremtett.

HATVÁLTOZÓS ENERGIA-ANYAGSZERKEZET: az emberben a mentáltest, amivel begyűjtjük a kozmikus energiát a munkavégzéshez.

Ennek kritériumai:

1. feltétlen azonosság;

2. a kimeríthetetlen eleven életenergia felvételi készség;

3. a lélekben elhasználódott elemek elvetése és újak kiépítése;

4. a halállal szembeni közömbösség;

5. a felfogható és hasznosítható értelmes energiák tárolása;

6. az elérhető legnagyobb előrehaladás a Mindenség megismerésében.

HÉTVÁLTOZÓS ANYAG-ENERGIA SZERKEZET: az emberben a lélekmag a lélekkapszulával és szerve az elme. A fejletlen személyiségeknek csak 6 változós az elméje.

 A 7 változó a következő:

1. a 7. szféra ismerete és eligazodás a teremtésben;

2. a 6. szférából minden tartozás kiegyenlítése;

3. a tízparancsolattal közzétett Univerzális Törvény ismerete;

4. feltétlen elfogadás a továbbélés támogatásában;

5. a teremtő akarat első megjelenése;

6. a tudat megfelelő kapcsolata a Mindenséggel;

7. a Teremtő általi megméretés és elfogadás.

A homo-sapiensből az első testi életet élő is rendelkezik 4, 5, 6 változós összetevőkkel.

HIDEGFÚZIÓS ENERGIA-TERMELÉSI MÓD: az ahol az anyag-átalakítás megközelítőleg környezeti hőmérsékleten történik.

 

HIT: egy memoriter halmaz, amit valamely előnyért vagy tiszteletből elfogadott valaki. Annyi különbözteti meg a tapasztalattól, hogy az illető nem látta a bizonyítékát a tanultaknak. (A tudás a megtapasztaltan igazolódott információ, amely a memóriatárba tárolódott.) Érzelmi motivációval társul inden részletében. Közvetlen kapcsolatot hoz létre az érzékelési és az érzelmi aura réteg között. (Víziók, hallucinációk egyik alapja.)

FOLYTATÁS KÖVETKEZIK....

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 25
Tegnapi: 62
Heti: 25
Havi: 971
Össz.: 78 167

Látogatottság növelés
Oldal: A LÉT-TUDAT KÖNYV FOGALMAINAK JELENTÉSE 1
LÉT TUDAT a tudomány és a vallások közötti szakadékot kitöltő IGAZ VALÓSÁG - © 2008 - 2018 - korpuszkularis-energia.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: grüll antal - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »